ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام اسدی کرم ، بتول کرامت، حسین مظفری، (1396). اثر برهکنش تری اکونتانول و آرسنیک بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه سویا (Glycine max L)، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، 506-517. magiran.com/p1797462
Elham Asadi Karam, Batol Keramat, Hosein Mozafari, (2018). Effect of interaction Triacontanol and arsenic on the growth and some biochemical and physiological properties of soybean (Glycine max L), Journal of Plant Research, 30(3), 506-517. magiran.com/p1797462
الهام اسدی کرم ، بتول کرامت، حسین مظفری، اثر برهکنش تری اکونتانول و آرسنیک بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه سویا (Glycine max L). مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(3): 506-517. magiran.com/p1797462
Elham Asadi Karam, Batol Keramat, Hosein Mozafari, Effect of interaction Triacontanol and arsenic on the growth and some biochemical and physiological properties of soybean (Glycine max L), Journal of Plant Research, 2018; 30(3): 506-517. magiran.com/p1797462
الهام اسدی کرم ، بتول کرامت، حسین مظفری، "اثر برهکنش تری اکونتانول و آرسنیک بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه سویا (Glycine max L)"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 3 (1396): 506-517. magiran.com/p1797462
Elham Asadi Karam, Batol Keramat, Hosein Mozafari, "Effect of interaction Triacontanol and arsenic on the growth and some biochemical and physiological properties of soybean (Glycine max L)", Journal of Plant Research 30, no.3 (2018): 506-517. magiran.com/p1797462
الهام اسدی کرم ، بتول کرامت، حسین مظفری، (1396). 'اثر برهکنش تری اکونتانول و آرسنیک بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه سویا (Glycine max L)'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، صص.506-517. magiran.com/p1797462
Elham Asadi Karam, Batol Keramat, Hosein Mozafari, (2018). 'Effect of interaction Triacontanol and arsenic on the growth and some biochemical and physiological properties of soybean (Glycine max L)', Journal of Plant Research, 30(3), pp.506-517. magiran.com/p1797462
الهام اسدی کرم ؛ بتول کرامت؛ حسین مظفری. "اثر برهکنش تری اکونتانول و آرسنیک بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه سویا (Glycine max L)". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30 ،3 ، 1396، 506-517. magiran.com/p1797462
Elham Asadi Karam; Batol Keramat; Hosein Mozafari. "Effect of interaction Triacontanol and arsenic on the growth and some biochemical and physiological properties of soybean (Glycine max L)", Journal of Plant Research, 30, 3, 2018, 506-517. magiran.com/p1797462
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال