ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی حیدری ، الهام جافریان، (1396). بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر روی پراکنش مکانی بنه (Pestacia atlantica) با استفاده از GIS در جنگل های دره شهر، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، 580-592. magiran.com/p1797492
Mahdi Heydari, Elham Jaferyan, (2018). Study the effect of physiographic and anthropogenic factors on the spatial distribution of Pestacia atlantica using GIS in Dareh Shahr forests, Journal of Plant Research, 30(3), 580-592. magiran.com/p1797492
مهدی حیدری ، الهام جافریان، بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر روی پراکنش مکانی بنه (Pestacia atlantica) با استفاده از GIS در جنگل های دره شهر. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(3): 580-592. magiran.com/p1797492
Mahdi Heydari, Elham Jaferyan, Study the effect of physiographic and anthropogenic factors on the spatial distribution of Pestacia atlantica using GIS in Dareh Shahr forests, Journal of Plant Research, 2018; 30(3): 580-592. magiran.com/p1797492
مهدی حیدری ، الهام جافریان، "بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر روی پراکنش مکانی بنه (Pestacia atlantica) با استفاده از GIS در جنگل های دره شهر"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 3 (1396): 580-592. magiran.com/p1797492
Mahdi Heydari, Elham Jaferyan, "Study the effect of physiographic and anthropogenic factors on the spatial distribution of Pestacia atlantica using GIS in Dareh Shahr forests", Journal of Plant Research 30, no.3 (2018): 580-592. magiran.com/p1797492
مهدی حیدری ، الهام جافریان، (1396). 'بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر روی پراکنش مکانی بنه (Pestacia atlantica) با استفاده از GIS در جنگل های دره شهر'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، صص.580-592. magiran.com/p1797492
Mahdi Heydari, Elham Jaferyan, (2018). 'Study the effect of physiographic and anthropogenic factors on the spatial distribution of Pestacia atlantica using GIS in Dareh Shahr forests', Journal of Plant Research, 30(3), pp.580-592. magiran.com/p1797492
مهدی حیدری ؛ الهام جافریان. "بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی و انسانی بر روی پراکنش مکانی بنه (Pestacia atlantica) با استفاده از GIS در جنگل های دره شهر". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30 ،3 ، 1396، 580-592. magiran.com/p1797492
Mahdi Heydari; Elham Jaferyan. "Study the effect of physiographic and anthropogenic factors on the spatial distribution of Pestacia atlantica using GIS in Dareh Shahr forests", Journal of Plant Research, 30, 3, 2018, 580-592. magiran.com/p1797492
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال