ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام خوش سیما ، یونس عصری، غلامرضا بخشی خانیکی، سید مهدی ادنانی، (1396). مطالعه ویژگی های اکولوژیکی گونه کور (Capparis spinosa L.) در برخی از رویشگاه های استان قم، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، 593-607. magiran.com/p1797521
Elham Khoshsima, Younes Asri, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Seyyed Mehdi Adnani, (2018). Study of ecological characteristics of some Capparis spinosa L. habitats in Qom province, Journal of Plant Research, 30(3), 593-607. magiran.com/p1797521
الهام خوش سیما ، یونس عصری، غلامرضا بخشی خانیکی، سید مهدی ادنانی، مطالعه ویژگی های اکولوژیکی گونه کور (Capparis spinosa L.) در برخی از رویشگاه های استان قم. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(3): 593-607. magiran.com/p1797521
Elham Khoshsima, Younes Asri, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Seyyed Mehdi Adnani, Study of ecological characteristics of some Capparis spinosa L. habitats in Qom province, Journal of Plant Research, 2018; 30(3): 593-607. magiran.com/p1797521
الهام خوش سیما ، یونس عصری، غلامرضا بخشی خانیکی، سید مهدی ادنانی، "مطالعه ویژگی های اکولوژیکی گونه کور (Capparis spinosa L.) در برخی از رویشگاه های استان قم"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 3 (1396): 593-607. magiran.com/p1797521
Elham Khoshsima, Younes Asri, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Seyyed Mehdi Adnani, "Study of ecological characteristics of some Capparis spinosa L. habitats in Qom province", Journal of Plant Research 30, no.3 (2018): 593-607. magiran.com/p1797521
الهام خوش سیما ، یونس عصری، غلامرضا بخشی خانیکی، سید مهدی ادنانی، (1396). 'مطالعه ویژگی های اکولوژیکی گونه کور (Capparis spinosa L.) در برخی از رویشگاه های استان قم'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، صص.593-607. magiran.com/p1797521
Elham Khoshsima, Younes Asri, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Seyyed Mehdi Adnani, (2018). 'Study of ecological characteristics of some Capparis spinosa L. habitats in Qom province', Journal of Plant Research, 30(3), pp.593-607. magiran.com/p1797521
الهام خوش سیما ؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ سید مهدی ادنانی. "مطالعه ویژگی های اکولوژیکی گونه کور (Capparis spinosa L.) در برخی از رویشگاه های استان قم". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30 ،3 ، 1396، 593-607. magiran.com/p1797521
Elham Khoshsima; Younes Asri; Gholamreza Bakhshi Khaniki; Seyyed Mehdi Adnani. "Study of ecological characteristics of some Capparis spinosa L. habitats in Qom province", Journal of Plant Research, 30, 3, 2018, 593-607. magiran.com/p1797521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال