ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد نظری، (1396). اثر دو زمان هرس باز جوان سازی، بر وی~~ژگی های رویشی و زایشی چهار رقم رز بریدنی (Rosa hybrida L.) در شرایط کشت بدون خاک، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، 608-620. magiran.com/p1797531
Farzad Nazari, (2018). The effect of two times rejuvenation pruning on vegetative and reproductive of four cut rose (Rosa hybrida L.) cultivars under soilless culture, Journal of Plant Research, 30(3), 608-620. magiran.com/p1797531
فرزاد نظری، اثر دو زمان هرس باز جوان سازی، بر وی~~ژگی های رویشی و زایشی چهار رقم رز بریدنی (Rosa hybrida L.) در شرایط کشت بدون خاک. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(3): 608-620. magiran.com/p1797531
Farzad Nazari, The effect of two times rejuvenation pruning on vegetative and reproductive of four cut rose (Rosa hybrida L.) cultivars under soilless culture, Journal of Plant Research, 2018; 30(3): 608-620. magiran.com/p1797531
فرزاد نظری، "اثر دو زمان هرس باز جوان سازی، بر وی~~ژگی های رویشی و زایشی چهار رقم رز بریدنی (Rosa hybrida L.) در شرایط کشت بدون خاک"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 3 (1396): 608-620. magiran.com/p1797531
Farzad Nazari, "The effect of two times rejuvenation pruning on vegetative and reproductive of four cut rose (Rosa hybrida L.) cultivars under soilless culture", Journal of Plant Research 30, no.3 (2018): 608-620. magiran.com/p1797531
فرزاد نظری، (1396). 'اثر دو زمان هرس باز جوان سازی، بر وی~~ژگی های رویشی و زایشی چهار رقم رز بریدنی (Rosa hybrida L.) در شرایط کشت بدون خاک'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، صص.608-620. magiran.com/p1797531
Farzad Nazari, (2018). 'The effect of two times rejuvenation pruning on vegetative and reproductive of four cut rose (Rosa hybrida L.) cultivars under soilless culture', Journal of Plant Research, 30(3), pp.608-620. magiran.com/p1797531
فرزاد نظری. "اثر دو زمان هرس باز جوان سازی، بر وی~~ژگی های رویشی و زایشی چهار رقم رز بریدنی (Rosa hybrida L.) در شرایط کشت بدون خاک". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30 ،3 ، 1396، 608-620. magiran.com/p1797531
Farzad Nazari. "The effect of two times rejuvenation pruning on vegetative and reproductive of four cut rose (Rosa hybrida L.) cultivars under soilless culture", Journal of Plant Research, 30, 3, 2018, 608-620. magiran.com/p1797531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال