ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم اسفندیار ، سید کمال کاظمی تبار، غفار کیانی، (1396). بررسی امکان القای کالوس و باززایی غیرمستقیم در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، 656-671. magiran.com/p1797574
Akram Esfandiar, Seyed Kamal Kazemi Tabar, Ghafar Kiani, (2018). Investigation of callus induction and indirect shootregeneration in Chelidonium majus L. affected by plant growth regulators, Journal of Plant Research, 30(3), 656-671. magiran.com/p1797574
اکرم اسفندیار ، سید کمال کاظمی تبار، غفار کیانی، بررسی امکان القای کالوس و باززایی غیرمستقیم در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(3): 656-671. magiran.com/p1797574
Akram Esfandiar, Seyed Kamal Kazemi Tabar, Ghafar Kiani, Investigation of callus induction and indirect shootregeneration in Chelidonium majus L. affected by plant growth regulators, Journal of Plant Research, 2018; 30(3): 656-671. magiran.com/p1797574
اکرم اسفندیار ، سید کمال کاظمی تبار، غفار کیانی، "بررسی امکان القای کالوس و باززایی غیرمستقیم در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 3 (1396): 656-671. magiran.com/p1797574
Akram Esfandiar, Seyed Kamal Kazemi Tabar, Ghafar Kiani, "Investigation of callus induction and indirect shootregeneration in Chelidonium majus L. affected by plant growth regulators", Journal of Plant Research 30, no.3 (2018): 656-671. magiran.com/p1797574
اکرم اسفندیار ، سید کمال کاظمی تبار، غفار کیانی، (1396). 'بررسی امکان القای کالوس و باززایی غیرمستقیم در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، صص.656-671. magiran.com/p1797574
Akram Esfandiar, Seyed Kamal Kazemi Tabar, Ghafar Kiani, (2018). 'Investigation of callus induction and indirect shootregeneration in Chelidonium majus L. affected by plant growth regulators', Journal of Plant Research, 30(3), pp.656-671. magiran.com/p1797574
اکرم اسفندیار ؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی. "بررسی امکان القای کالوس و باززایی غیرمستقیم در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30 ،3 ، 1396، 656-671. magiran.com/p1797574
Akram Esfandiar; Seyed Kamal Kazemi Tabar; Ghafar Kiani. "Investigation of callus induction and indirect shootregeneration in Chelidonium majus L. affected by plant growth regulators", Journal of Plant Research, 30, 3, 2018, 656-671. magiran.com/p1797574
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال