ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا شکوهی، ژیلا قوامی، عبدالله درگاهی ، محمد وناییتبار، (1396). بررسی کارایی فرآیند تلفیقی فراصوت و پرسولفات در حذف ماده رنگزای ائوزین Y از محلولهای آبی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 11(4)، 265-274. magiran.com/p1798118
R. Shokoohi, Zh. Ghovami, A. Dargahi, M. Vanaee Tabar, (2018). Evaluating the Efficiency of Ultrasonic and Persulfate Compilative Process in Eosin Y Dye Removal from Aquaeous Solutions, Journal of Color Science and Technology, 11(4), 265-274. magiran.com/p1798118
رضا شکوهی، ژیلا قوامی، عبدالله درگاهی ، محمد وناییتبار، بررسی کارایی فرآیند تلفیقی فراصوت و پرسولفات در حذف ماده رنگزای ائوزین Y از محلولهای آبی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1396؛ 11(4): 265-274. magiran.com/p1798118
R. Shokoohi, Zh. Ghovami, A. Dargahi, M. Vanaee Tabar, Evaluating the Efficiency of Ultrasonic and Persulfate Compilative Process in Eosin Y Dye Removal from Aquaeous Solutions, Journal of Color Science and Technology, 2018; 11(4): 265-274. magiran.com/p1798118
رضا شکوهی، ژیلا قوامی، عبدالله درگاهی ، محمد وناییتبار، "بررسی کارایی فرآیند تلفیقی فراصوت و پرسولفات در حذف ماده رنگزای ائوزین Y از محلولهای آبی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 11، شماره 4 (1396): 265-274. magiran.com/p1798118
R. Shokoohi, Zh. Ghovami, A. Dargahi, M. Vanaee Tabar, "Evaluating the Efficiency of Ultrasonic and Persulfate Compilative Process in Eosin Y Dye Removal from Aquaeous Solutions", Journal of Color Science and Technology 11, no.4 (2018): 265-274. magiran.com/p1798118
رضا شکوهی، ژیلا قوامی، عبدالله درگاهی ، محمد وناییتبار، (1396). 'بررسی کارایی فرآیند تلفیقی فراصوت و پرسولفات در حذف ماده رنگزای ائوزین Y از محلولهای آبی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 11(4)، صص.265-274. magiran.com/p1798118
R. Shokoohi, Zh. Ghovami, A. Dargahi, M. Vanaee Tabar, (2018). 'Evaluating the Efficiency of Ultrasonic and Persulfate Compilative Process in Eosin Y Dye Removal from Aquaeous Solutions', Journal of Color Science and Technology, 11(4), pp.265-274. magiran.com/p1798118
رضا شکوهی؛ ژیلا قوامی؛ عبدالله درگاهی ؛ محمد وناییتبار. "بررسی کارایی فرآیند تلفیقی فراصوت و پرسولفات در حذف ماده رنگزای ائوزین Y از محلولهای آبی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 11 ،4 ، 1396، 265-274. magiran.com/p1798118
R. Shokoohi; Zh. Ghovami; A. Dargahi; M. Vanaee Tabar. "Evaluating the Efficiency of Ultrasonic and Persulfate Compilative Process in Eosin Y Dye Removal from Aquaeous Solutions", Journal of Color Science and Technology, 11, 4, 2018, 265-274. magiran.com/p1798118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال