ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضایی شریف ، محمدرضا ابراهیم خانی، ولی محمدی، (1396). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(9)، 83-102. magiran.com/p1798366
Ali Rezaee Sharif, Mohammad Reza Ebrahimkhani, Vali Mohammadi, (2018). Psychometric properties of self-efficacy scale for English language learners, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 5(9), 83-102. magiran.com/p1798366
علی رضایی شریف ، محمدرضا ابراهیم خانی، ولی محمدی، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی. نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1396؛ 5(9): 83-102. magiran.com/p1798366
Ali Rezaee Sharif, Mohammad Reza Ebrahimkhani, Vali Mohammadi, Psychometric properties of self-efficacy scale for English language learners, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 2018; 5(9): 83-102. magiran.com/p1798366
علی رضایی شریف ، محمدرضا ابراهیم خانی، ولی محمدی، "بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی"، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 5، شماره 9 (1396): 83-102. magiran.com/p1798366
Ali Rezaee Sharif, Mohammad Reza Ebrahimkhani, Vali Mohammadi, "Psychometric properties of self-efficacy scale for English language learners", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning 5, no.9 (2018): 83-102. magiran.com/p1798366
علی رضایی شریف ، محمدرضا ابراهیم خانی، ولی محمدی، (1396). 'بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی'، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(9)، صص.83-102. magiran.com/p1798366
Ali Rezaee Sharif, Mohammad Reza Ebrahimkhani, Vali Mohammadi, (2018). 'Psychometric properties of self-efficacy scale for English language learners', Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 5(9), pp.83-102. magiran.com/p1798366
علی رضایی شریف ؛ محمدرضا ابراهیم خانی؛ ولی محمدی. "بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی". نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5 ،9 ، 1396، 83-102. magiran.com/p1798366
Ali Rezaee Sharif; Mohammad Reza Ebrahimkhani; Vali Mohammadi. "Psychometric properties of self-efficacy scale for English language learners", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 5, 9, 2018, 83-102. magiran.com/p1798366
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال