ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، مریم حمیدی، (1396). فراواکنش به اعلامیه های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویداد پژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی، 7(17)، 31-48. magiran.com/p1798785
Abdolmajid Abdolbaghi, Maryam Hamidi, (2017). Over-reaction to Earning Adjustment based on Event Study Approach: Evidence from Tehran Stock Exchange, Financial Management Perspective, 7(17), 31-48. magiran.com/p1798785
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، مریم حمیدی، فراواکنش به اعلامیه های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویداد پژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی، 1396؛ 7(17): 31-48. magiran.com/p1798785
Abdolmajid Abdolbaghi, Maryam Hamidi, Over-reaction to Earning Adjustment based on Event Study Approach: Evidence from Tehran Stock Exchange, Financial Management Perspective, 2017; 7(17): 31-48. magiran.com/p1798785
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، مریم حمیدی، "فراواکنش به اعلامیه های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویداد پژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی 7، شماره 17 (1396): 31-48. magiran.com/p1798785
Abdolmajid Abdolbaghi, Maryam Hamidi, "Over-reaction to Earning Adjustment based on Event Study Approach: Evidence from Tehran Stock Exchange", Financial Management Perspective 7, no.17 (2017): 31-48. magiran.com/p1798785
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی، مریم حمیدی، (1396). 'فراواکنش به اعلامیه های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویداد پژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی، 7(17)، صص.31-48. magiran.com/p1798785
Abdolmajid Abdolbaghi, Maryam Hamidi, (2017). 'Over-reaction to Earning Adjustment based on Event Study Approach: Evidence from Tehran Stock Exchange', Financial Management Perspective, 7(17), pp.31-48. magiran.com/p1798785
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ مریم حمیدی. "فراواکنش به اعلامیه های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویداد پژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی، 7 ،17 ، 1396، 31-48. magiran.com/p1798785
Abdolmajid Abdolbaghi; Maryam Hamidi. "Over-reaction to Earning Adjustment based on Event Study Approach: Evidence from Tehran Stock Exchange", Financial Management Perspective, 7, 17, 2017, 31-48. magiran.com/p1798785
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال