ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Leila Zareian, Amir Azarhomayoun, Maysam Alimohamadi, Mohammadreza Khajavi, Soodeh Razeghi-Jahromi , (2017). Impact of Acute Phase Epigallocatechin-3-gallate Supplementation on Consciousness and S100B Serum Levels in TBI Patients: A Double Blind Randomized Clinical Trial, Iranian Journal of Neurosurgery, 3(2), 51-57. magiran.com/p1798972
Leila Zareian, Amir Azarhomayoun, Maysam Alimohamadi, Mohammadreza Khajavi, Soodeh Razeghi-Jahromi , Impact of Acute Phase Epigallocatechin-3-gallate Supplementation on Consciousness and S100B Serum Levels in TBI Patients: A Double Blind Randomized Clinical Trial, Iranian Journal of Neurosurgery, 2017; 3(2): 51-57. magiran.com/p1798972
Leila Zareian, Amir Azarhomayoun, Maysam Alimohamadi, Mohammadreza Khajavi, Soodeh Razeghi-Jahromi , "Impact of Acute Phase Epigallocatechin-3-gallate Supplementation on Consciousness and S100B Serum Levels in TBI Patients: A Double Blind Randomized Clinical Trial", Iranian Journal of Neurosurgery 3, no.2 (2017): 51-57. magiran.com/p1798972
Leila Zareian, Amir Azarhomayoun, Maysam Alimohamadi, Mohammadreza Khajavi, Soodeh Razeghi-Jahromi , (2017). 'Impact of Acute Phase Epigallocatechin-3-gallate Supplementation on Consciousness and S100B Serum Levels in TBI Patients: A Double Blind Randomized Clinical Trial', Iranian Journal of Neurosurgery, 3(2), pp.51-57. magiran.com/p1798972
Leila Zareian; Amir Azarhomayoun; Maysam Alimohamadi; Mohammadreza Khajavi; Soodeh Razeghi-Jahromi . "Impact of Acute Phase Epigallocatechin-3-gallate Supplementation on Consciousness and S100B Serum Levels in TBI Patients: A Double Blind Randomized Clinical Trial", Iranian Journal of Neurosurgery, 3, 2, 2017, 51-57. magiran.com/p1798972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال