ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیمه سپهری، صادق علیجانی، جلیل شجاع غیاث، محمدطاهر هرکی نژاد ، سید عباس رافت، (1396). شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 9(3)، 363-375. magiran.com/p1799583
Rahimeh Sepehri, Sadegh Alijani, Jalil Shoja Ghias, Mohammad Taher Harkinezhad , Saied Abbas Rafat, (2018). Identification of Single Nucleotide Polymorphism(s) in Part of LEP Gene and Investigation of their Effects on Carcass Traits in Afshari and Afshari×Booroola Merino Sheep, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 9(3), 363-375. magiran.com/p1799583
رحیمه سپهری، صادق علیجانی، جلیل شجاع غیاث، محمدطاهر هرکی نژاد ، سید عباس رافت، شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1396؛ 9(3): 363-375. magiran.com/p1799583
Rahimeh Sepehri, Sadegh Alijani, Jalil Shoja Ghias, Mohammad Taher Harkinezhad , Saied Abbas Rafat, Identification of Single Nucleotide Polymorphism(s) in Part of LEP Gene and Investigation of their Effects on Carcass Traits in Afshari and Afshari×Booroola Merino Sheep, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2018; 9(3): 363-375. magiran.com/p1799583
رحیمه سپهری، صادق علیجانی، جلیل شجاع غیاث، محمدطاهر هرکی نژاد ، سید عباس رافت، "شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 9، شماره 3 (1396): 363-375. magiran.com/p1799583
Rahimeh Sepehri, Sadegh Alijani, Jalil Shoja Ghias, Mohammad Taher Harkinezhad , Saied Abbas Rafat, "Identification of Single Nucleotide Polymorphism(s) in Part of LEP Gene and Investigation of their Effects on Carcass Traits in Afshari and Afshari×Booroola Merino Sheep", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 9, no.3 (2018): 363-375. magiran.com/p1799583
رحیمه سپهری، صادق علیجانی، جلیل شجاع غیاث، محمدطاهر هرکی نژاد ، سید عباس رافت، (1396). 'شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 9(3)، صص.363-375. magiran.com/p1799583
Rahimeh Sepehri, Sadegh Alijani, Jalil Shoja Ghias, Mohammad Taher Harkinezhad , Saied Abbas Rafat, (2018). 'Identification of Single Nucleotide Polymorphism(s) in Part of LEP Gene and Investigation of their Effects on Carcass Traits in Afshari and Afshari×Booroola Merino Sheep', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 9(3), pp.363-375. magiran.com/p1799583
رحیمه سپهری؛ صادق علیجانی؛ جلیل شجاع غیاث؛ محمدطاهر هرکی نژاد ؛ سید عباس رافت. "شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 9 ،3 ، 1396، 363-375. magiran.com/p1799583
Rahimeh Sepehri; Sadegh Alijani; Jalil Shoja Ghias; Mohammad Taher Harkinezhad ; Saied Abbas Rafat. "Identification of Single Nucleotide Polymorphism(s) in Part of LEP Gene and Investigation of their Effects on Carcass Traits in Afshari and Afshari×Booroola Merino Sheep", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 9, 3, 2018, 363-375. magiran.com/p1799583
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال