ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیدا مقیمیان، علی محمدی ترکاشوند، علی محبوب خمامی، (1396). بررسی شاخص های کمی و کیفی رشد و عمر پس از برداشت گل آهار (Zinnia elegans) در نسبت های مختلف نیتروژن به کلسیم در کشت بدون خاک، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 8(32)، 41-53. magiran.com/p1799633
Aida Moghimian, Ali Mhammadi Torkashvand , Ali Mahboub Khomami, (2018). Investigating the quantative and qualitative indices of growth and postharvest life of Zinnia elegans in different rations of nitrogen and calcium in soilless culture, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 8(32), 41-53. magiran.com/p1799633
آیدا مقیمیان، علی محمدی ترکاشوند، علی محبوب خمامی، بررسی شاخص های کمی و کیفی رشد و عمر پس از برداشت گل آهار (Zinnia elegans) در نسبت های مختلف نیتروژن به کلسیم در کشت بدون خاک. فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 1396؛ 8(32): 41-53. magiran.com/p1799633
Aida Moghimian, Ali Mhammadi Torkashvand , Ali Mahboub Khomami, Investigating the quantative and qualitative indices of growth and postharvest life of Zinnia elegans in different rations of nitrogen and calcium in soilless culture, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 2018; 8(32): 41-53. magiran.com/p1799633
آیدا مقیمیان، علی محمدی ترکاشوند، علی محبوب خمامی، "بررسی شاخص های کمی و کیفی رشد و عمر پس از برداشت گل آهار (Zinnia elegans) در نسبت های مختلف نیتروژن به کلسیم در کشت بدون خاک"، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای 8، شماره 32 (1396): 41-53. magiran.com/p1799633
Aida Moghimian, Ali Mhammadi Torkashvand , Ali Mahboub Khomami, "Investigating the quantative and qualitative indices of growth and postharvest life of Zinnia elegans in different rations of nitrogen and calcium in soilless culture", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology 8, no.32 (2018): 41-53. magiran.com/p1799633
آیدا مقیمیان، علی محمدی ترکاشوند، علی محبوب خمامی، (1396). 'بررسی شاخص های کمی و کیفی رشد و عمر پس از برداشت گل آهار (Zinnia elegans) در نسبت های مختلف نیتروژن به کلسیم در کشت بدون خاک'، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 8(32)، صص.41-53. magiran.com/p1799633
Aida Moghimian, Ali Mhammadi Torkashvand , Ali Mahboub Khomami, (2018). 'Investigating the quantative and qualitative indices of growth and postharvest life of Zinnia elegans in different rations of nitrogen and calcium in soilless culture', Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 8(32), pp.41-53. magiran.com/p1799633
آیدا مقیمیان؛ علی محمدی ترکاشوند؛ علی محبوب خمامی. "بررسی شاخص های کمی و کیفی رشد و عمر پس از برداشت گل آهار (Zinnia elegans) در نسبت های مختلف نیتروژن به کلسیم در کشت بدون خاک". فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 8 ،32 ، 1396، 41-53. magiran.com/p1799633
Aida Moghimian; Ali Mhammadi Torkashvand ; Ali Mahboub Khomami. "Investigating the quantative and qualitative indices of growth and postharvest life of Zinnia elegans in different rations of nitrogen and calcium in soilless culture", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 8, 32, 2018, 41-53. magiran.com/p1799633
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال