ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده اسکندری، احمدعلی معاضدی، حسین نجف زاده ورزی، محمدرضا آخوند، (1396). اثر دونپزیل هیدروکلراید بر اختلالات حافظه مرجع و کارکردی ناشی از تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر موش صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(1)، 36-42. magiran.com/p1799908
Azade Eskandary, Ahmad Ali Moazedi , Hossein Najaphzadevarzi, Mohammad Reza Akhond, (2018). Effect of donepezil hydrochloride on reference and working memory impairment after bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in rats model of Alzheimer disease, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(1), 36-42. magiran.com/p1799908
آزاده اسکندری، احمدعلی معاضدی، حسین نجف زاده ورزی، محمدرضا آخوند، اثر دونپزیل هیدروکلراید بر اختلالات حافظه مرجع و کارکردی ناشی از تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1396؛ 20(1): 36-42. magiran.com/p1799908
Azade Eskandary, Ahmad Ali Moazedi , Hossein Najaphzadevarzi, Mohammad Reza Akhond, Effect of donepezil hydrochloride on reference and working memory impairment after bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in rats model of Alzheimer disease, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2018; 20(1): 36-42. magiran.com/p1799908
آزاده اسکندری، احمدعلی معاضدی، حسین نجف زاده ورزی، محمدرضا آخوند، "اثر دونپزیل هیدروکلراید بر اختلالات حافظه مرجع و کارکردی ناشی از تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر موش صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20، شماره 1 (1396): 36-42. magiran.com/p1799908
Azade Eskandary, Ahmad Ali Moazedi , Hossein Najaphzadevarzi, Mohammad Reza Akhond, "Effect of donepezil hydrochloride on reference and working memory impairment after bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in rats model of Alzheimer disease", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 20, no.1 (2018): 36-42. magiran.com/p1799908
آزاده اسکندری، احمدعلی معاضدی، حسین نجف زاده ورزی، محمدرضا آخوند، (1396). 'اثر دونپزیل هیدروکلراید بر اختلالات حافظه مرجع و کارکردی ناشی از تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر موش صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20(1)، صص.36-42. magiran.com/p1799908
Azade Eskandary, Ahmad Ali Moazedi , Hossein Najaphzadevarzi, Mohammad Reza Akhond, (2018). 'Effect of donepezil hydrochloride on reference and working memory impairment after bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in rats model of Alzheimer disease', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20(1), pp.36-42. magiran.com/p1799908
آزاده اسکندری؛ احمدعلی معاضدی؛ حسین نجف زاده ورزی؛ محمدرضا آخوند. "اثر دونپزیل هیدروکلراید بر اختلالات حافظه مرجع و کارکردی ناشی از تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس در مدل بیماری آلزایمر موش صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 20 ،1 ، 1396، 36-42. magiran.com/p1799908
Azade Eskandary; Ahmad Ali Moazedi ; Hossein Najaphzadevarzi; Mohammad Reza Akhond. "Effect of donepezil hydrochloride on reference and working memory impairment after bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in rats model of Alzheimer disease", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 20, 1, 2018, 36-42. magiran.com/p1799908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال