ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نور امیرمظفری، زهرا بابایی کسمایی، محدثه محسن پور، (1396). فراوانی ژن های بتالاکتاماز طیف گسترده در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در استان گیلان، فصلنامه یافته، 19(4)، 43-52. magiran.com/p1799958
Nour Amirmozafari , Zahra Babaiekasmaie, Mohaddeseh Mohsenpour, (2018). The Frequency of Beta Lactamase genes in Escherichia coli isolates from outpatient suffering from urinary tract infections in Guilan province, Yafteh, 19(4), 43-52. magiran.com/p1799958
نور امیرمظفری، زهرا بابایی کسمایی، محدثه محسن پور، فراوانی ژن های بتالاکتاماز طیف گسترده در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در استان گیلان. فصلنامه یافته، 1396؛ 19(4): 43-52. magiran.com/p1799958
Nour Amirmozafari , Zahra Babaiekasmaie, Mohaddeseh Mohsenpour, The Frequency of Beta Lactamase genes in Escherichia coli isolates from outpatient suffering from urinary tract infections in Guilan province, Yafteh, 2018; 19(4): 43-52. magiran.com/p1799958
نور امیرمظفری، زهرا بابایی کسمایی، محدثه محسن پور، "فراوانی ژن های بتالاکتاماز طیف گسترده در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در استان گیلان"، فصلنامه یافته 19، شماره 4 (1396): 43-52. magiran.com/p1799958
Nour Amirmozafari , Zahra Babaiekasmaie, Mohaddeseh Mohsenpour, "The Frequency of Beta Lactamase genes in Escherichia coli isolates from outpatient suffering from urinary tract infections in Guilan province", Yafteh 19, no.4 (2018): 43-52. magiran.com/p1799958
نور امیرمظفری، زهرا بابایی کسمایی، محدثه محسن پور، (1396). 'فراوانی ژن های بتالاکتاماز طیف گسترده در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در استان گیلان'، فصلنامه یافته، 19(4)، صص.43-52. magiran.com/p1799958
Nour Amirmozafari , Zahra Babaiekasmaie, Mohaddeseh Mohsenpour, (2018). 'The Frequency of Beta Lactamase genes in Escherichia coli isolates from outpatient suffering from urinary tract infections in Guilan province', Yafteh, 19(4), pp.43-52. magiran.com/p1799958
نور امیرمظفری؛ زهرا بابایی کسمایی؛ محدثه محسن پور. "فراوانی ژن های بتالاکتاماز طیف گسترده در ایزوله های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در استان گیلان". فصلنامه یافته، 19 ،4 ، 1396، 43-52. magiran.com/p1799958
Nour Amirmozafari ; Zahra Babaiekasmaie; Mohaddeseh Mohsenpour. "The Frequency of Beta Lactamase genes in Escherichia coli isolates from outpatient suffering from urinary tract infections in Guilan province", Yafteh, 19, 4, 2018, 43-52. magiran.com/p1799958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال