ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود خاکساری مهابادی، رضا رنجبر، حسین نجف زاده ورزی، حسن مروتی، الناز لک، (1396). اثر عصاره ی آقطی (Sambucus ebulus) و اریترومایسین روی تغییرات هیستومورفومتریک ناشی از آلبندازول در جفت موش صحرایی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(462)، 1902-1915. magiran.com/p1799983
Mahmood Khaksary-Mahabady, Reza Ranjbar , Hossein Najafzadeh-Varzi, Hasan Morovvati, Elnaz Lak, (2018). Effect of Sambucus Ebulus Extract and Erythromycin on Albendazole-Induced Histomorphometric Changes in Placenta of Rat, Journal Of Isfahan Medical School, 35(462), 1902-1915. magiran.com/p1799983
محمود خاکساری مهابادی، رضا رنجبر، حسین نجف زاده ورزی، حسن مروتی، الناز لک، اثر عصاره ی آقطی (Sambucus ebulus) و اریترومایسین روی تغییرات هیستومورفومتریک ناشی از آلبندازول در جفت موش صحرایی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(462): 1902-1915. magiran.com/p1799983
Mahmood Khaksary-Mahabady, Reza Ranjbar , Hossein Najafzadeh-Varzi, Hasan Morovvati, Elnaz Lak, Effect of Sambucus Ebulus Extract and Erythromycin on Albendazole-Induced Histomorphometric Changes in Placenta of Rat, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 35(462): 1902-1915. magiran.com/p1799983
محمود خاکساری مهابادی، رضا رنجبر، حسین نجف زاده ورزی، حسن مروتی، الناز لک، "اثر عصاره ی آقطی (Sambucus ebulus) و اریترومایسین روی تغییرات هیستومورفومتریک ناشی از آلبندازول در جفت موش صحرایی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 462 (1396): 1902-1915. magiran.com/p1799983
Mahmood Khaksary-Mahabady, Reza Ranjbar , Hossein Najafzadeh-Varzi, Hasan Morovvati, Elnaz Lak, "Effect of Sambucus Ebulus Extract and Erythromycin on Albendazole-Induced Histomorphometric Changes in Placenta of Rat", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.462 (2018): 1902-1915. magiran.com/p1799983
محمود خاکساری مهابادی، رضا رنجبر، حسین نجف زاده ورزی، حسن مروتی، الناز لک، (1396). 'اثر عصاره ی آقطی (Sambucus ebulus) و اریترومایسین روی تغییرات هیستومورفومتریک ناشی از آلبندازول در جفت موش صحرایی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(462)، صص.1902-1915. magiran.com/p1799983
Mahmood Khaksary-Mahabady, Reza Ranjbar , Hossein Najafzadeh-Varzi, Hasan Morovvati, Elnaz Lak, (2018). 'Effect of Sambucus Ebulus Extract and Erythromycin on Albendazole-Induced Histomorphometric Changes in Placenta of Rat', Journal Of Isfahan Medical School, 35(462), pp.1902-1915. magiran.com/p1799983
محمود خاکساری مهابادی؛ رضا رنجبر؛ حسین نجف زاده ورزی؛ حسن مروتی؛ الناز لک. "اثر عصاره ی آقطی (Sambucus ebulus) و اریترومایسین روی تغییرات هیستومورفومتریک ناشی از آلبندازول در جفت موش صحرایی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،462 ، 1396، 1902-1915. magiran.com/p1799983
Mahmood Khaksary-Mahabady; Reza Ranjbar ; Hossein Najafzadeh-Varzi; Hasan Morovvati; Elnaz Lak. "Effect of Sambucus Ebulus Extract and Erythromycin on Albendazole-Induced Histomorphometric Changes in Placenta of Rat", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 462, 2018, 1902-1915. magiran.com/p1799983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال