ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی فرهادی، ماشاءالله دانشور ، حمیدرضا عیسوند، فرهاد نظریان فیروزآبادی، (1396). اثر اسید هیومیک بر ویژگی های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم آبیاری، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 33(6)، 1060-1071. magiran.com/p1800263
A. Farhadi, M. Daneshvar , H.R. Eisvand, F. Nazarian Firoozabadi, (2018). Effects of humic acid on morpho-physiological characteristics, yield components and essential oil of Matiricaria chamomilla L. under water deficit stress, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 33(6), 1060-1071. magiran.com/p1800263
علی فرهادی، ماشاءالله دانشور ، حمیدرضا عیسوند، فرهاد نظریان فیروزآبادی، اثر اسید هیومیک بر ویژگی های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم آبیاری. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1396؛ 33(6): 1060-1071. magiran.com/p1800263
A. Farhadi, M. Daneshvar , H.R. Eisvand, F. Nazarian Firoozabadi, Effects of humic acid on morpho-physiological characteristics, yield components and essential oil of Matiricaria chamomilla L. under water deficit stress, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2018; 33(6): 1060-1071. magiran.com/p1800263
علی فرهادی، ماشاءالله دانشور ، حمیدرضا عیسوند، فرهاد نظریان فیروزآبادی، "اثر اسید هیومیک بر ویژگی های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم آبیاری"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 33، شماره 6 (1396): 1060-1071. magiran.com/p1800263
A. Farhadi, M. Daneshvar , H.R. Eisvand, F. Nazarian Firoozabadi, "Effects of humic acid on morpho-physiological characteristics, yield components and essential oil of Matiricaria chamomilla L. under water deficit stress", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 33, no.6 (2018): 1060-1071. magiran.com/p1800263
علی فرهادی، ماشاءالله دانشور ، حمیدرضا عیسوند، فرهاد نظریان فیروزآبادی، (1396). 'اثر اسید هیومیک بر ویژگی های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم آبیاری'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 33(6)، صص.1060-1071. magiran.com/p1800263
A. Farhadi, M. Daneshvar , H.R. Eisvand, F. Nazarian Firoozabadi, (2018). 'Effects of humic acid on morpho-physiological characteristics, yield components and essential oil of Matiricaria chamomilla L. under water deficit stress', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 33(6), pp.1060-1071. magiran.com/p1800263
علی فرهادی؛ ماشاءالله دانشور ؛ حمیدرضا عیسوند؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی. "اثر اسید هیومیک بر ویژگی های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم آبیاری". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 33 ،6 ، 1396، 1060-1071. magiran.com/p1800263
A. Farhadi; M. Daneshvar ; H.R. Eisvand; F. Nazarian Firoozabadi. "Effects of humic acid on morpho-physiological characteristics, yield components and essential oil of Matiricaria chamomilla L. under water deficit stress", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 33, 6, 2018, 1060-1071. magiran.com/p1800263
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال