ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد نقدی، غلامحسین اسدی ، علیرضا فضل زاده، محمد نوفرستی، (1396). مدل سازی و پیش بینی شاخص های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش بینی شده توسط مدیران، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 7(2)، 165-190. magiran.com/p1800434
Sajjad Naghdi, Gholamhossein Assadi , Alireza Fazlzadeh, Mohammad Noferesti, (2018). Modeling and forecasting of macro-economics with using of aggregate earnings and management earnings forecasts, Journal of "Empirical Research in Accounting ", 7(2), 165-190. magiran.com/p1800434
سجاد نقدی، غلامحسین اسدی ، علیرضا فضل زاده، محمد نوفرستی، مدل سازی و پیش بینی شاخص های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش بینی شده توسط مدیران. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 1396؛ 7(2): 165-190. magiran.com/p1800434
Sajjad Naghdi, Gholamhossein Assadi , Alireza Fazlzadeh, Mohammad Noferesti, Modeling and forecasting of macro-economics with using of aggregate earnings and management earnings forecasts, Journal of "Empirical Research in Accounting ", 2018; 7(2): 165-190. magiran.com/p1800434
سجاد نقدی، غلامحسین اسدی ، علیرضا فضل زاده، محمد نوفرستی، "مدل سازی و پیش بینی شاخص های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش بینی شده توسط مدیران"، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 7، شماره 2 (1396): 165-190. magiran.com/p1800434
Sajjad Naghdi, Gholamhossein Assadi , Alireza Fazlzadeh, Mohammad Noferesti, "Modeling and forecasting of macro-economics with using of aggregate earnings and management earnings forecasts", Journal of "Empirical Research in Accounting " 7, no.2 (2018): 165-190. magiran.com/p1800434
سجاد نقدی، غلامحسین اسدی ، علیرضا فضل زاده، محمد نوفرستی، (1396). 'مدل سازی و پیش بینی شاخص های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش بینی شده توسط مدیران'، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 7(2)، صص.165-190. magiran.com/p1800434
Sajjad Naghdi, Gholamhossein Assadi , Alireza Fazlzadeh, Mohammad Noferesti, (2018). 'Modeling and forecasting of macro-economics with using of aggregate earnings and management earnings forecasts', Journal of "Empirical Research in Accounting ", 7(2), pp.165-190. magiran.com/p1800434
سجاد نقدی؛ غلامحسین اسدی ؛ علیرضا فضل زاده؛ محمد نوفرستی. "مدل سازی و پیش بینی شاخص های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش بینی شده توسط مدیران". فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 7 ،2 ، 1396، 165-190. magiran.com/p1800434
Sajjad Naghdi; Gholamhossein Assadi ; Alireza Fazlzadeh; Mohammad Noferesti. "Modeling and forecasting of macro-economics with using of aggregate earnings and management earnings forecasts", Journal of "Empirical Research in Accounting ", 7, 2, 2018, 165-190. magiran.com/p1800434
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال