ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا حاجی کرمانی، محمود معین الدین، فروغ حیرانی، (1396). تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 7(2)، 53-72. magiran.com/p1800443
Samira Hajikermani , Mahmoud Moeinadin, Forough Heirany, (2018). Effect of Fair Value in Financial Reporting to Improve the Value Relevance of Accounting Information, Journal of "Empirical Research in Accounting ", 7(2), 53-72. magiran.com/p1800443
سمیرا حاجی کرمانی، محمود معین الدین، فروغ حیرانی، تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 1396؛ 7(2): 53-72. magiran.com/p1800443
Samira Hajikermani , Mahmoud Moeinadin, Forough Heirany, Effect of Fair Value in Financial Reporting to Improve the Value Relevance of Accounting Information, Journal of "Empirical Research in Accounting ", 2018; 7(2): 53-72. magiran.com/p1800443
سمیرا حاجی کرمانی، محمود معین الدین، فروغ حیرانی، "تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری"، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 7، شماره 2 (1396): 53-72. magiran.com/p1800443
Samira Hajikermani , Mahmoud Moeinadin, Forough Heirany, "Effect of Fair Value in Financial Reporting to Improve the Value Relevance of Accounting Information", Journal of "Empirical Research in Accounting " 7, no.2 (2018): 53-72. magiran.com/p1800443
سمیرا حاجی کرمانی، محمود معین الدین، فروغ حیرانی، (1396). 'تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری'، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 7(2)، صص.53-72. magiran.com/p1800443
Samira Hajikermani , Mahmoud Moeinadin, Forough Heirany, (2018). 'Effect of Fair Value in Financial Reporting to Improve the Value Relevance of Accounting Information', Journal of "Empirical Research in Accounting ", 7(2), pp.53-72. magiran.com/p1800443
سمیرا حاجی کرمانی؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی. "تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری". فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 7 ،2 ، 1396، 53-72. magiran.com/p1800443
Samira Hajikermani ; Mahmoud Moeinadin; Forough Heirany. "Effect of Fair Value in Financial Reporting to Improve the Value Relevance of Accounting Information", Journal of "Empirical Research in Accounting ", 7, 2, 2018, 53-72. magiran.com/p1800443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال