ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید واعظ، شهزاد ایرانی پور، میرجلیل حجازی، (1396). اثرات زیرکشندگی Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، 147-163. magiran.com/p1800611
N. Vaez , Sh Iranipour, Mj Hejazi, (2018). Sublethal Effects of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner on Cotton Bollworm, Helicoverpa armigera Hübner, Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), 147-163. magiran.com/p1800611
ناهید واعظ، شهزاد ایرانی پور، میرجلیل حجازی، اثرات زیرکشندگی Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1396؛ 6(4): 147-163. magiran.com/p1800611
N. Vaez , Sh Iranipour, Mj Hejazi, Sublethal Effects of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner on Cotton Bollworm, Helicoverpa armigera Hübner, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2018; 6(4): 147-163. magiran.com/p1800611
ناهید واعظ، شهزاد ایرانی پور، میرجلیل حجازی، "اثرات زیرکشندگی Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 6، شماره 4 (1396): 147-163. magiran.com/p1800611
N. Vaez , Sh Iranipour, Mj Hejazi, "Sublethal Effects of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner on Cotton Bollworm, Helicoverpa armigera Hübner", Journal of Applied researches in Plant Protection 6, no.4 (2018): 147-163. magiran.com/p1800611
ناهید واعظ، شهزاد ایرانی پور، میرجلیل حجازی، (1396). 'اثرات زیرکشندگی Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، صص.147-163. magiran.com/p1800611
N. Vaez , Sh Iranipour, Mj Hejazi, (2018). 'Sublethal Effects of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner on Cotton Bollworm, Helicoverpa armigera Hübner', Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), pp.147-163. magiran.com/p1800611
ناهید واعظ؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی. "اثرات زیرکشندگی Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6 ،4 ، 1396، 147-163. magiran.com/p1800611
N. Vaez ; Sh Iranipour; Mj Hejazi. "Sublethal Effects of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner on Cotton Bollworm, Helicoverpa armigera Hübner", Journal of Applied researches in Plant Protection, 6, 4, 2018, 147-163. magiran.com/p1800611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال