ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا کیانی، محسن یزدانیان، بهرام تفقدی نیا، محمدحسن سرایلو، (1396). کارایی تور ضدحشره در کاهش آلودگی توت فرنگی به سه آفت مهم و بررسی اثر چند ترکیب زیست سازگار روی کنه ی دولکه ای Tetranychus urticae K.، در شرایط گلخانه ای، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، 131-146. magiran.com/p1800612
L. Kiani, M. Yazdanian, B. Tafaghodinia, Mh Sarailoo, (2018). Efficacy of Insect-Proof Screen in Reducing Infestation of Strawberry by three Important Pests and Effects of Some Biorational Compounds on the two-Spotted Spider Mite Tetranychus urticae K., Under Greenhouse Conditions, Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), 131-146. magiran.com/p1800612
لیلا کیانی، محسن یزدانیان، بهرام تفقدی نیا، محمدحسن سرایلو، کارایی تور ضدحشره در کاهش آلودگی توت فرنگی به سه آفت مهم و بررسی اثر چند ترکیب زیست سازگار روی کنه ی دولکه ای Tetranychus urticae K.، در شرایط گلخانه ای. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1396؛ 6(4): 131-146. magiran.com/p1800612
L. Kiani, M. Yazdanian, B. Tafaghodinia, Mh Sarailoo, Efficacy of Insect-Proof Screen in Reducing Infestation of Strawberry by three Important Pests and Effects of Some Biorational Compounds on the two-Spotted Spider Mite Tetranychus urticae K., Under Greenhouse Conditions, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2018; 6(4): 131-146. magiran.com/p1800612
لیلا کیانی، محسن یزدانیان، بهرام تفقدی نیا، محمدحسن سرایلو، "کارایی تور ضدحشره در کاهش آلودگی توت فرنگی به سه آفت مهم و بررسی اثر چند ترکیب زیست سازگار روی کنه ی دولکه ای Tetranychus urticae K.، در شرایط گلخانه ای"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 6، شماره 4 (1396): 131-146. magiran.com/p1800612
L. Kiani, M. Yazdanian, B. Tafaghodinia, Mh Sarailoo, "Efficacy of Insect-Proof Screen in Reducing Infestation of Strawberry by three Important Pests and Effects of Some Biorational Compounds on the two-Spotted Spider Mite Tetranychus urticae K., Under Greenhouse Conditions", Journal of Applied researches in Plant Protection 6, no.4 (2018): 131-146. magiran.com/p1800612
لیلا کیانی، محسن یزدانیان، بهرام تفقدی نیا، محمدحسن سرایلو، (1396). 'کارایی تور ضدحشره در کاهش آلودگی توت فرنگی به سه آفت مهم و بررسی اثر چند ترکیب زیست سازگار روی کنه ی دولکه ای Tetranychus urticae K.، در شرایط گلخانه ای'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، صص.131-146. magiran.com/p1800612
L. Kiani, M. Yazdanian, B. Tafaghodinia, Mh Sarailoo, (2018). 'Efficacy of Insect-Proof Screen in Reducing Infestation of Strawberry by three Important Pests and Effects of Some Biorational Compounds on the two-Spotted Spider Mite Tetranychus urticae K., Under Greenhouse Conditions', Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), pp.131-146. magiran.com/p1800612
لیلا کیانی؛ محسن یزدانیان؛ بهرام تفقدی نیا؛ محمدحسن سرایلو. "کارایی تور ضدحشره در کاهش آلودگی توت فرنگی به سه آفت مهم و بررسی اثر چند ترکیب زیست سازگار روی کنه ی دولکه ای Tetranychus urticae K.، در شرایط گلخانه ای". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6 ،4 ، 1396، 131-146. magiran.com/p1800612
L. Kiani; M. Yazdanian; B. Tafaghodinia; Mh Sarailoo. "Efficacy of Insect-Proof Screen in Reducing Infestation of Strawberry by three Important Pests and Effects of Some Biorational Compounds on the two-Spotted Spider Mite Tetranychus urticae K., Under Greenhouse Conditions", Journal of Applied researches in Plant Protection, 6, 4, 2018, 131-146. magiran.com/p1800612
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال