ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین پژمان ، محمد جواد حصاری، هادی زهدی، حسین فرازمند، (1396). مقایسه ی کارایی حشره کشی پودر میکرونیزه ی کائولین و روغن معدنی با حشره کش دیازینون علیه زنجرک خرماOmmatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) در استان های فارس و کرمان، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، 119-130. magiran.com/p1800613
Hossein Pezhman, Mohammadjavad Hesari, Hadi Zohdi, Hossien Farazman, (2018). Comparison of Insecticidal Efficacy of Kaolin Powder and Mineral Oil with Diazinon Insecticide to Control Dubas Bug, Ommatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) in Fars and Kerman provinces, Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), 119-130. magiran.com/p1800613
حسین پژمان ، محمد جواد حصاری، هادی زهدی، حسین فرازمند، مقایسه ی کارایی حشره کشی پودر میکرونیزه ی کائولین و روغن معدنی با حشره کش دیازینون علیه زنجرک خرماOmmatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) در استان های فارس و کرمان. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1396؛ 6(4): 119-130. magiran.com/p1800613
Hossein Pezhman, Mohammadjavad Hesari, Hadi Zohdi, Hossien Farazman, Comparison of Insecticidal Efficacy of Kaolin Powder and Mineral Oil with Diazinon Insecticide to Control Dubas Bug, Ommatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) in Fars and Kerman provinces, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2018; 6(4): 119-130. magiran.com/p1800613
حسین پژمان ، محمد جواد حصاری، هادی زهدی، حسین فرازمند، "مقایسه ی کارایی حشره کشی پودر میکرونیزه ی کائولین و روغن معدنی با حشره کش دیازینون علیه زنجرک خرماOmmatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) در استان های فارس و کرمان"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 6، شماره 4 (1396): 119-130. magiran.com/p1800613
Hossein Pezhman, Mohammadjavad Hesari, Hadi Zohdi, Hossien Farazman, "Comparison of Insecticidal Efficacy of Kaolin Powder and Mineral Oil with Diazinon Insecticide to Control Dubas Bug, Ommatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) in Fars and Kerman provinces", Journal of Applied researches in Plant Protection 6, no.4 (2018): 119-130. magiran.com/p1800613
حسین پژمان ، محمد جواد حصاری، هادی زهدی، حسین فرازمند، (1396). 'مقایسه ی کارایی حشره کشی پودر میکرونیزه ی کائولین و روغن معدنی با حشره کش دیازینون علیه زنجرک خرماOmmatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) در استان های فارس و کرمان'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، صص.119-130. magiran.com/p1800613
Hossein Pezhman, Mohammadjavad Hesari, Hadi Zohdi, Hossien Farazman, (2018). 'Comparison of Insecticidal Efficacy of Kaolin Powder and Mineral Oil with Diazinon Insecticide to Control Dubas Bug, Ommatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) in Fars and Kerman provinces', Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), pp.119-130. magiran.com/p1800613
حسین پژمان ؛ محمد جواد حصاری؛ هادی زهدی؛ حسین فرازمند. "مقایسه ی کارایی حشره کشی پودر میکرونیزه ی کائولین و روغن معدنی با حشره کش دیازینون علیه زنجرک خرماOmmatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) در استان های فارس و کرمان". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6 ،4 ، 1396، 119-130. magiran.com/p1800613
Hossein Pezhman; Mohammadjavad Hesari; Hadi Zohdi; Hossien Farazman. "Comparison of Insecticidal Efficacy of Kaolin Powder and Mineral Oil with Diazinon Insecticide to Control Dubas Bug, Ommatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) in Fars and Kerman provinces", Journal of Applied researches in Plant Protection, 6, 4, 2018, 119-130. magiran.com/p1800613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال