ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ملیحی پور ، محمدعلی دهقان، کمال شهبازی، علی براتی، (1396). واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، 53-66. magiran.com/p1800618
Ali Malihipour, Mohammadali Dehgan, Kamal Shahbazi, Ali Barati, (2018). Reaction of Iranian Wheat Landraces to Fusarium Head Blight (FHB) under Field and Greenhouse Conditions, Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), 53-66. magiran.com/p1800618
علی ملیحی پور ، محمدعلی دهقان، کمال شهبازی، علی براتی، واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1396؛ 6(4): 53-66. magiran.com/p1800618
Ali Malihipour, Mohammadali Dehgan, Kamal Shahbazi, Ali Barati, Reaction of Iranian Wheat Landraces to Fusarium Head Blight (FHB) under Field and Greenhouse Conditions, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2018; 6(4): 53-66. magiran.com/p1800618
علی ملیحی پور ، محمدعلی دهقان، کمال شهبازی، علی براتی، "واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 6، شماره 4 (1396): 53-66. magiran.com/p1800618
Ali Malihipour, Mohammadali Dehgan, Kamal Shahbazi, Ali Barati, "Reaction of Iranian Wheat Landraces to Fusarium Head Blight (FHB) under Field and Greenhouse Conditions", Journal of Applied researches in Plant Protection 6, no.4 (2018): 53-66. magiran.com/p1800618
علی ملیحی پور ، محمدعلی دهقان، کمال شهبازی، علی براتی، (1396). 'واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، صص.53-66. magiran.com/p1800618
Ali Malihipour, Mohammadali Dehgan, Kamal Shahbazi, Ali Barati, (2018). 'Reaction of Iranian Wheat Landraces to Fusarium Head Blight (FHB) under Field and Greenhouse Conditions', Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), pp.53-66. magiran.com/p1800618
علی ملیحی پور ؛ محمدعلی دهقان؛ کمال شهبازی؛ علی براتی. "واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6 ،4 ، 1396، 53-66. magiran.com/p1800618
Ali Malihipour; Mohammadali Dehgan; Kamal Shahbazi; Ali Barati. "Reaction of Iranian Wheat Landraces to Fusarium Head Blight (FHB) under Field and Greenhouse Conditions", Journal of Applied researches in Plant Protection, 6, 4, 2018, 53-66. magiran.com/p1800618
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال