ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا عبدی پور اصل، رقیه همتی ، رسول زارع، محمدطاهر هرکی نژاد، علیرضا علیزاده، (1396). شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچ های هیفومیستی مرتبط با ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، 37-52. magiran.com/p1800619
Leila Abdipour Asl, Roughayeh Hemati , Rasol Zareh, Mohammad Taher Harakinezhad, Alireza Alizadeh, (2018). Identification and Pathogenicity Assay of Hyphomycetous Fungi Associated with Wheat Root and Crown Rot in Zanjan Province, Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), 37-52. magiran.com/p1800619
لیلا عبدی پور اصل، رقیه همتی ، رسول زارع، محمدطاهر هرکی نژاد، علیرضا علیزاده، شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچ های هیفومیستی مرتبط با ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1396؛ 6(4): 37-52. magiran.com/p1800619
Leila Abdipour Asl, Roughayeh Hemati , Rasol Zareh, Mohammad Taher Harakinezhad, Alireza Alizadeh, Identification and Pathogenicity Assay of Hyphomycetous Fungi Associated with Wheat Root and Crown Rot in Zanjan Province, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2018; 6(4): 37-52. magiran.com/p1800619
لیلا عبدی پور اصل، رقیه همتی ، رسول زارع، محمدطاهر هرکی نژاد، علیرضا علیزاده، "شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچ های هیفومیستی مرتبط با ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 6، شماره 4 (1396): 37-52. magiran.com/p1800619
Leila Abdipour Asl, Roughayeh Hemati , Rasol Zareh, Mohammad Taher Harakinezhad, Alireza Alizadeh, "Identification and Pathogenicity Assay of Hyphomycetous Fungi Associated with Wheat Root and Crown Rot in Zanjan Province", Journal of Applied researches in Plant Protection 6, no.4 (2018): 37-52. magiran.com/p1800619
لیلا عبدی پور اصل، رقیه همتی ، رسول زارع، محمدطاهر هرکی نژاد، علیرضا علیزاده، (1396). 'شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچ های هیفومیستی مرتبط با ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، صص.37-52. magiran.com/p1800619
Leila Abdipour Asl, Roughayeh Hemati , Rasol Zareh, Mohammad Taher Harakinezhad, Alireza Alizadeh, (2018). 'Identification and Pathogenicity Assay of Hyphomycetous Fungi Associated with Wheat Root and Crown Rot in Zanjan Province', Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), pp.37-52. magiran.com/p1800619
لیلا عبدی پور اصل؛ رقیه همتی ؛ رسول زارع؛ محمدطاهر هرکی نژاد؛ علیرضا علیزاده. "شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچ های هیفومیستی مرتبط با ریشه و طوقه ی گندم در استان زنجان". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6 ،4 ، 1396، 37-52. magiran.com/p1800619
Leila Abdipour Asl; Roughayeh Hemati ; Rasol Zareh; Mohammad Taher Harakinezhad; Alireza Alizadeh. "Identification and Pathogenicity Assay of Hyphomycetous Fungi Associated with Wheat Root and Crown Rot in Zanjan Province", Journal of Applied researches in Plant Protection, 6, 4, 2018, 37-52. magiran.com/p1800619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال