ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت الله ربانی ، محمد رضوی، محمدعلی آقاجانی، مهرداد عباسی، سپیده ساجدی، محمدرضا میرزایی، مسعود ذاکر، علی دهقانی، ساسان رجایی، مجید الداغی، (1396). بررسی نقش بوته های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، 11-20. magiran.com/p1800621
Hojatolah Rabbani Nasab , Mohammad Razavi, Mohammadali Aghajani, Mehrdad Abasi, Sepideh Sajedi, Mohammadreza Mirzaei, Masoud Zaker, Ali Dehghani, Sasan Rajaei, Majid Aldaghi, (2018). Study of Barberry Shrubs Role in Transferring Wheat Stem Rust Disease Agent to the Next Season, Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), 11-20. magiran.com/p1800621
حجت الله ربانی ، محمد رضوی، محمدعلی آقاجانی، مهرداد عباسی، سپیده ساجدی، محمدرضا میرزایی، مسعود ذاکر، علی دهقانی، ساسان رجایی، مجید الداغی، بررسی نقش بوته های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1396؛ 6(4): 11-20. magiran.com/p1800621
Hojatolah Rabbani Nasab , Mohammad Razavi, Mohammadali Aghajani, Mehrdad Abasi, Sepideh Sajedi, Mohammadreza Mirzaei, Masoud Zaker, Ali Dehghani, Sasan Rajaei, Majid Aldaghi, Study of Barberry Shrubs Role in Transferring Wheat Stem Rust Disease Agent to the Next Season, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2018; 6(4): 11-20. magiran.com/p1800621
حجت الله ربانی ، محمد رضوی، محمدعلی آقاجانی، مهرداد عباسی، سپیده ساجدی، محمدرضا میرزایی، مسعود ذاکر، علی دهقانی، ساسان رجایی، مجید الداغی، "بررسی نقش بوته های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 6، شماره 4 (1396): 11-20. magiran.com/p1800621
Hojatolah Rabbani Nasab , Mohammad Razavi, Mohammadali Aghajani, Mehrdad Abasi, Sepideh Sajedi, Mohammadreza Mirzaei, Masoud Zaker, Ali Dehghani, Sasan Rajaei, Majid Aldaghi, "Study of Barberry Shrubs Role in Transferring Wheat Stem Rust Disease Agent to the Next Season", Journal of Applied researches in Plant Protection 6, no.4 (2018): 11-20. magiran.com/p1800621
حجت الله ربانی ، محمد رضوی، محمدعلی آقاجانی، مهرداد عباسی، سپیده ساجدی، محمدرضا میرزایی، مسعود ذاکر، علی دهقانی، ساسان رجایی، مجید الداغی، (1396). 'بررسی نقش بوته های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، صص.11-20. magiran.com/p1800621
Hojatolah Rabbani Nasab , Mohammad Razavi, Mohammadali Aghajani, Mehrdad Abasi, Sepideh Sajedi, Mohammadreza Mirzaei, Masoud Zaker, Ali Dehghani, Sasan Rajaei, Majid Aldaghi, (2018). 'Study of Barberry Shrubs Role in Transferring Wheat Stem Rust Disease Agent to the Next Season', Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), pp.11-20. magiran.com/p1800621
حجت الله ربانی ؛ محمد رضوی؛ محمدعلی آقاجانی؛ مهرداد عباسی؛ سپیده ساجدی؛ محمدرضا میرزایی؛ مسعود ذاکر؛ علی دهقانی؛ ساسان رجایی؛ مجید الداغی. "بررسی نقش بوته های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6 ،4 ، 1396، 11-20. magiran.com/p1800621
Hojatolah Rabbani Nasab ; Mohammad Razavi; Mohammadali Aghajani; Mehrdad Abasi; Sepideh Sajedi; Mohammadreza Mirzaei; Masoud Zaker; Ali Dehghani; Sasan Rajaei; Majid Aldaghi. "Study of Barberry Shrubs Role in Transferring Wheat Stem Rust Disease Agent to the Next Season", Journal of Applied researches in Plant Protection, 6, 4, 2018, 11-20. magiran.com/p1800621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال