ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه دشتی پور ، نوازله صاحبانی، حشمت الله امینیان، (1396). تاثیر کاربرد باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis وسالیسیلیک اسید در گیاه گوجه فرنگی در برابر پژمردگی فوزاریومی و Meloidogyne javanica، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، 1-10. magiran.com/p1800622
Samaneh Dashtipour , Nozualaah Sahebani, Heshmatalh Aminian, (2018). Application Effects of Bacillus subtilis and Salicylic Acid on the Tomato Plants Against Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersici and Meloidogyne javanica, Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), 1-10. magiran.com/p1800622
سمانه دشتی پور ، نوازله صاحبانی، حشمت الله امینیان، تاثیر کاربرد باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis وسالیسیلیک اسید در گیاه گوجه فرنگی در برابر پژمردگی فوزاریومی و Meloidogyne javanica. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1396؛ 6(4): 1-10. magiran.com/p1800622
Samaneh Dashtipour , Nozualaah Sahebani, Heshmatalh Aminian, Application Effects of Bacillus subtilis and Salicylic Acid on the Tomato Plants Against Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersici and Meloidogyne javanica, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2018; 6(4): 1-10. magiran.com/p1800622
سمانه دشتی پور ، نوازله صاحبانی، حشمت الله امینیان، "تاثیر کاربرد باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis وسالیسیلیک اسید در گیاه گوجه فرنگی در برابر پژمردگی فوزاریومی و Meloidogyne javanica"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 6، شماره 4 (1396): 1-10. magiran.com/p1800622
Samaneh Dashtipour , Nozualaah Sahebani, Heshmatalh Aminian, "Application Effects of Bacillus subtilis and Salicylic Acid on the Tomato Plants Against Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersici and Meloidogyne javanica", Journal of Applied researches in Plant Protection 6, no.4 (2018): 1-10. magiran.com/p1800622
سمانه دشتی پور ، نوازله صاحبانی، حشمت الله امینیان، (1396). 'تاثیر کاربرد باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis وسالیسیلیک اسید در گیاه گوجه فرنگی در برابر پژمردگی فوزاریومی و Meloidogyne javanica'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6(4)، صص.1-10. magiran.com/p1800622
Samaneh Dashtipour , Nozualaah Sahebani, Heshmatalh Aminian, (2018). 'Application Effects of Bacillus subtilis and Salicylic Acid on the Tomato Plants Against Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersici and Meloidogyne javanica', Journal of Applied researches in Plant Protection, 6(4), pp.1-10. magiran.com/p1800622
سمانه دشتی پور ؛ نوازله صاحبانی؛ حشمت الله امینیان. "تاثیر کاربرد باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis وسالیسیلیک اسید در گیاه گوجه فرنگی در برابر پژمردگی فوزاریومی و Meloidogyne javanica". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 6 ،4 ، 1396، 1-10. magiran.com/p1800622
Samaneh Dashtipour ; Nozualaah Sahebani; Heshmatalh Aminian. "Application Effects of Bacillus subtilis and Salicylic Acid on the Tomato Plants Against Fusarium oxysporoum f.sp. lycopersici and Meloidogyne javanica", Journal of Applied researches in Plant Protection, 6, 4, 2018, 1-10. magiran.com/p1800622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال