ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا مقدسی نیکجه، رضوان حجازی، مرتضی اکبری، محمد علی دهقان دهنوری، (1396). تاثیر برآورد ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (مطالعه موردی: یک بانک ایرانی)، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 24(90)، 597-621. magiran.com/p1801276
Mina Moghadasi Nikjeh , Rezvan Hejazi, Morteza Akbari, Mohammad Ali Dehghan Dehnavi, (2018). Impact of Estimating Fair Values of Bank Loans Using the Approach of the International Financial Reporting Standards (Case Study: An Iranian Bank), The Iranian Accounting and Auditing Review, 24(90), 597-621. magiran.com/p1801276
مینا مقدسی نیکجه، رضوان حجازی، مرتضی اکبری، محمد علی دهقان دهنوری، تاثیر برآورد ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (مطالعه موردی: یک بانک ایرانی). فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1396؛ 24(90): 597-621. magiran.com/p1801276
Mina Moghadasi Nikjeh , Rezvan Hejazi, Morteza Akbari, Mohammad Ali Dehghan Dehnavi, Impact of Estimating Fair Values of Bank Loans Using the Approach of the International Financial Reporting Standards (Case Study: An Iranian Bank), The Iranian Accounting and Auditing Review, 2018; 24(90): 597-621. magiran.com/p1801276
مینا مقدسی نیکجه، رضوان حجازی، مرتضی اکبری، محمد علی دهقان دهنوری، "تاثیر برآورد ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (مطالعه موردی: یک بانک ایرانی)"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 24، شماره 90 (1396): 597-621. magiran.com/p1801276
Mina Moghadasi Nikjeh , Rezvan Hejazi, Morteza Akbari, Mohammad Ali Dehghan Dehnavi, "Impact of Estimating Fair Values of Bank Loans Using the Approach of the International Financial Reporting Standards (Case Study: An Iranian Bank)", The Iranian Accounting and Auditing Review 24, no.90 (2018): 597-621. magiran.com/p1801276
مینا مقدسی نیکجه، رضوان حجازی، مرتضی اکبری، محمد علی دهقان دهنوری، (1396). 'تاثیر برآورد ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (مطالعه موردی: یک بانک ایرانی)'، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 24(90)، صص.597-621. magiran.com/p1801276
Mina Moghadasi Nikjeh , Rezvan Hejazi, Morteza Akbari, Mohammad Ali Dehghan Dehnavi, (2018). 'Impact of Estimating Fair Values of Bank Loans Using the Approach of the International Financial Reporting Standards (Case Study: An Iranian Bank)', The Iranian Accounting and Auditing Review, 24(90), pp.597-621. magiran.com/p1801276
مینا مقدسی نیکجه؛ رضوان حجازی؛ مرتضی اکبری؛ محمد علی دهقان دهنوری. "تاثیر برآورد ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (مطالعه موردی: یک بانک ایرانی)". فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 24 ،90 ، 1396، 597-621. magiran.com/p1801276
Mina Moghadasi Nikjeh ; Rezvan Hejazi; Morteza Akbari; Mohammad Ali Dehghan Dehnavi. "Impact of Estimating Fair Values of Bank Loans Using the Approach of the International Financial Reporting Standards (Case Study: An Iranian Bank)", The Iranian Accounting and Auditing Review, 24, 90, 2018, 597-621. magiran.com/p1801276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال