ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل محمد زاده، امیر قمرانی، (1396). معرفی برنامه سال های شگفت انگیز به منظور کاهش مشکلات رفتاری کودکان با اختلال های هیجانی - رفتاری، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17(147)، 19. magiran.com/p1801383
Adel Mohamadzade, Amir Ghamarani , (2017). Introduction to Incredible Years Programs for decrease Behavioral problems in Children with Emotional and Behavioral disorders, Journal of Exceptional Education, 17(147), 19. magiran.com/p1801383
عادل محمد زاده، امیر قمرانی، معرفی برنامه سال های شگفت انگیز به منظور کاهش مشکلات رفتاری کودکان با اختلال های هیجانی - رفتاری. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 1396؛ 17(147): 19. magiran.com/p1801383
Adel Mohamadzade, Amir Ghamarani , Introduction to Incredible Years Programs for decrease Behavioral problems in Children with Emotional and Behavioral disorders, Journal of Exceptional Education, 2017; 17(147): 19. magiran.com/p1801383
عادل محمد زاده، امیر قمرانی، "معرفی برنامه سال های شگفت انگیز به منظور کاهش مشکلات رفتاری کودکان با اختلال های هیجانی - رفتاری"، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 17، شماره 147 (1396): 19. magiran.com/p1801383
Adel Mohamadzade, Amir Ghamarani , "Introduction to Incredible Years Programs for decrease Behavioral problems in Children with Emotional and Behavioral disorders", Journal of Exceptional Education 17, no.147 (2017): 19. magiran.com/p1801383
عادل محمد زاده، امیر قمرانی، (1396). 'معرفی برنامه سال های شگفت انگیز به منظور کاهش مشکلات رفتاری کودکان با اختلال های هیجانی - رفتاری'، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17(147)، صص.19. magiran.com/p1801383
Adel Mohamadzade, Amir Ghamarani , (2017). 'Introduction to Incredible Years Programs for decrease Behavioral problems in Children with Emotional and Behavioral disorders', Journal of Exceptional Education, 17(147), pp.19. magiran.com/p1801383
عادل محمد زاده؛ امیر قمرانی. "معرفی برنامه سال های شگفت انگیز به منظور کاهش مشکلات رفتاری کودکان با اختلال های هیجانی - رفتاری". نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17 ،147 ، 1396، 19. magiran.com/p1801383
Adel Mohamadzade; Amir Ghamarani . "Introduction to Incredible Years Programs for decrease Behavioral problems in Children with Emotional and Behavioral disorders", Journal of Exceptional Education, 17, 147, 2017, 19. magiran.com/p1801383
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال