ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره عباسی کرقند ، مجید ابراهیم پور، (1396). تاثیر آموزش فعالیت های ادراکی- حرکتی بر توانایی های حرکتی ظریف کودکان با اختلال طیف اتیسم، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17(147)، 31. magiran.com/p1801384
Zohre Abbasi , Majid Ebrahim Poor, (2017). The Effect of Teaching Perceptual-Motion Activities on the Subtle Movement Abilities of Children with Autistic Spectrum Disorders, Journal of Exceptional Education, 17(147), 31. magiran.com/p1801384
زهره عباسی کرقند ، مجید ابراهیم پور، تاثیر آموزش فعالیت های ادراکی- حرکتی بر توانایی های حرکتی ظریف کودکان با اختلال طیف اتیسم. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 1396؛ 17(147): 31. magiran.com/p1801384
Zohre Abbasi , Majid Ebrahim Poor, The Effect of Teaching Perceptual-Motion Activities on the Subtle Movement Abilities of Children with Autistic Spectrum Disorders, Journal of Exceptional Education, 2017; 17(147): 31. magiran.com/p1801384
زهره عباسی کرقند ، مجید ابراهیم پور، "تاثیر آموزش فعالیت های ادراکی- حرکتی بر توانایی های حرکتی ظریف کودکان با اختلال طیف اتیسم"، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 17، شماره 147 (1396): 31. magiran.com/p1801384
Zohre Abbasi , Majid Ebrahim Poor, "The Effect of Teaching Perceptual-Motion Activities on the Subtle Movement Abilities of Children with Autistic Spectrum Disorders", Journal of Exceptional Education 17, no.147 (2017): 31. magiran.com/p1801384
زهره عباسی کرقند ، مجید ابراهیم پور، (1396). 'تاثیر آموزش فعالیت های ادراکی- حرکتی بر توانایی های حرکتی ظریف کودکان با اختلال طیف اتیسم'، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17(147)، صص.31. magiran.com/p1801384
Zohre Abbasi , Majid Ebrahim Poor, (2017). 'The Effect of Teaching Perceptual-Motion Activities on the Subtle Movement Abilities of Children with Autistic Spectrum Disorders', Journal of Exceptional Education, 17(147), pp.31. magiran.com/p1801384
زهره عباسی کرقند ؛ مجید ابراهیم پور. "تاثیر آموزش فعالیت های ادراکی- حرکتی بر توانایی های حرکتی ظریف کودکان با اختلال طیف اتیسم". نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17 ،147 ، 1396، 31. magiran.com/p1801384
Zohre Abbasi ; Majid Ebrahim Poor. "The Effect of Teaching Perceptual-Motion Activities on the Subtle Movement Abilities of Children with Autistic Spectrum Disorders", Journal of Exceptional Education, 17, 147, 2017, 31. magiran.com/p1801384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال