ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گیتا موللی ، فرزانه رضاییان، (1396). مروری بر کاربرد چند رسانه ای ها در ناتوانی های یادگیری، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17(147)، 49. magiran.com/p1801386
Guita Movallali, Farzane Rezaiyan, (2017). An overview of the use of Multimedia in Learning Disabilities, Journal of Exceptional Education, 17(147), 49. magiran.com/p1801386
گیتا موللی ، فرزانه رضاییان، مروری بر کاربرد چند رسانه ای ها در ناتوانی های یادگیری. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 1396؛ 17(147): 49. magiran.com/p1801386
Guita Movallali, Farzane Rezaiyan, An overview of the use of Multimedia in Learning Disabilities, Journal of Exceptional Education, 2017; 17(147): 49. magiran.com/p1801386
گیتا موللی ، فرزانه رضاییان، "مروری بر کاربرد چند رسانه ای ها در ناتوانی های یادگیری"، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 17، شماره 147 (1396): 49. magiran.com/p1801386
Guita Movallali, Farzane Rezaiyan, "An overview of the use of Multimedia in Learning Disabilities", Journal of Exceptional Education 17, no.147 (2017): 49. magiran.com/p1801386
گیتا موللی ، فرزانه رضاییان، (1396). 'مروری بر کاربرد چند رسانه ای ها در ناتوانی های یادگیری'، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17(147)، صص.49. magiran.com/p1801386
Guita Movallali, Farzane Rezaiyan, (2017). 'An overview of the use of Multimedia in Learning Disabilities', Journal of Exceptional Education, 17(147), pp.49. magiran.com/p1801386
گیتا موللی ؛ فرزانه رضاییان. "مروری بر کاربرد چند رسانه ای ها در ناتوانی های یادگیری". نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 17 ،147 ، 1396، 49. magiran.com/p1801386
Guita Movallali; Farzane Rezaiyan. "An overview of the use of Multimedia in Learning Disabilities", Journal of Exceptional Education, 17, 147, 2017, 49. magiran.com/p1801386
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال