ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی اکبری، انیس عسکری زاده، کیوان صدری، مهرداد ایرانشاهی، محمودرضا جعفری، علی خامسی پور، علی بدیعی ، (1396). فعالیت آنتی لیشمانیایی نانولیپوزوم های حاوی کورکومین به صورت درون تن و برون تن، فصلنامه پوست و زیبایی، 8(4)، 204-217. magiran.com/p1801393
Morteza Akbari, Anis Askari Zadeh, Kayvan Sadri, Mehrdad Iranshahi, Mahmoud Reza Jaafari, Ali Khamesipour, Ali Badiee , (2018). Antileishmanial activity of nanoliposomes containing curcumin in vitro and in vivo, Journal of Dermatology and Cosmetics, 8(4), 204-217. magiran.com/p1801393
مرتضی اکبری، انیس عسکری زاده، کیوان صدری، مهرداد ایرانشاهی، محمودرضا جعفری، علی خامسی پور، علی بدیعی ، فعالیت آنتی لیشمانیایی نانولیپوزوم های حاوی کورکومین به صورت درون تن و برون تن. فصلنامه پوست و زیبایی، 1396؛ 8(4): 204-217. magiran.com/p1801393
Morteza Akbari, Anis Askari Zadeh, Kayvan Sadri, Mehrdad Iranshahi, Mahmoud Reza Jaafari, Ali Khamesipour, Ali Badiee , Antileishmanial activity of nanoliposomes containing curcumin in vitro and in vivo, Journal of Dermatology and Cosmetics, 2018; 8(4): 204-217. magiran.com/p1801393
مرتضی اکبری، انیس عسکری زاده، کیوان صدری، مهرداد ایرانشاهی، محمودرضا جعفری، علی خامسی پور، علی بدیعی ، "فعالیت آنتی لیشمانیایی نانولیپوزوم های حاوی کورکومین به صورت درون تن و برون تن"، فصلنامه پوست و زیبایی 8، شماره 4 (1396): 204-217. magiran.com/p1801393
Morteza Akbari, Anis Askari Zadeh, Kayvan Sadri, Mehrdad Iranshahi, Mahmoud Reza Jaafari, Ali Khamesipour, Ali Badiee , "Antileishmanial activity of nanoliposomes containing curcumin in vitro and in vivo", Journal of Dermatology and Cosmetics 8, no.4 (2018): 204-217. magiran.com/p1801393
مرتضی اکبری، انیس عسکری زاده، کیوان صدری، مهرداد ایرانشاهی، محمودرضا جعفری، علی خامسی پور، علی بدیعی ، (1396). 'فعالیت آنتی لیشمانیایی نانولیپوزوم های حاوی کورکومین به صورت درون تن و برون تن'، فصلنامه پوست و زیبایی، 8(4)، صص.204-217. magiran.com/p1801393
Morteza Akbari, Anis Askari Zadeh, Kayvan Sadri, Mehrdad Iranshahi, Mahmoud Reza Jaafari, Ali Khamesipour, Ali Badiee , (2018). 'Antileishmanial activity of nanoliposomes containing curcumin in vitro and in vivo', Journal of Dermatology and Cosmetics, 8(4), pp.204-217. magiran.com/p1801393
مرتضی اکبری؛ انیس عسکری زاده؛ کیوان صدری؛ مهرداد ایرانشاهی؛ محمودرضا جعفری؛ علی خامسی پور؛ علی بدیعی . "فعالیت آنتی لیشمانیایی نانولیپوزوم های حاوی کورکومین به صورت درون تن و برون تن". فصلنامه پوست و زیبایی، 8 ،4 ، 1396، 204-217. magiran.com/p1801393
Morteza Akbari; Anis Askari Zadeh; Kayvan Sadri; Mehrdad Iranshahi; Mahmoud Reza Jaafari; Ali Khamesipour; Ali Badiee . "Antileishmanial activity of nanoliposomes containing curcumin in vitro and in vivo", Journal of Dermatology and Cosmetics, 8, 4, 2018, 204-217. magiran.com/p1801393
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال