ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد مهربان، بهمن فاضلی نسب ، (1396). تاثیر کلرید پتاسیم بر صفات رویشی سورگوم تلقیح شده با قارچ مایکوریز Glumus mossea در تنش کم آبی، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، 275-288. magiran.com/p1801414
Ahmad Mehraban, Bahman Fazelinasab , (2018). The effect of potassium chloride on vegetative parameters of sorghum inoculated with mycorrhizal fungi (Glumus mossea) under water stress condition, Journal of Microbial World, 10(3), 275-288. magiran.com/p1801414
احمد مهربان، بهمن فاضلی نسب ، تاثیر کلرید پتاسیم بر صفات رویشی سورگوم تلقیح شده با قارچ مایکوریز Glumus mossea در تنش کم آبی. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1396؛ 10(3): 275-288. magiran.com/p1801414
Ahmad Mehraban, Bahman Fazelinasab , The effect of potassium chloride on vegetative parameters of sorghum inoculated with mycorrhizal fungi (Glumus mossea) under water stress condition, Journal of Microbial World, 2018; 10(3): 275-288. magiran.com/p1801414
احمد مهربان، بهمن فاضلی نسب ، "تاثیر کلرید پتاسیم بر صفات رویشی سورگوم تلقیح شده با قارچ مایکوریز Glumus mossea در تنش کم آبی"، فصلنامه دنیای میکروب ها 10، شماره 3 (1396): 275-288. magiran.com/p1801414
Ahmad Mehraban, Bahman Fazelinasab , "The effect of potassium chloride on vegetative parameters of sorghum inoculated with mycorrhizal fungi (Glumus mossea) under water stress condition", Journal of Microbial World 10, no.3 (2018): 275-288. magiran.com/p1801414
احمد مهربان، بهمن فاضلی نسب ، (1396). 'تاثیر کلرید پتاسیم بر صفات رویشی سورگوم تلقیح شده با قارچ مایکوریز Glumus mossea در تنش کم آبی'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، صص.275-288. magiran.com/p1801414
Ahmad Mehraban, Bahman Fazelinasab , (2018). 'The effect of potassium chloride on vegetative parameters of sorghum inoculated with mycorrhizal fungi (Glumus mossea) under water stress condition', Journal of Microbial World, 10(3), pp.275-288. magiran.com/p1801414
احمد مهربان؛ بهمن فاضلی نسب . "تاثیر کلرید پتاسیم بر صفات رویشی سورگوم تلقیح شده با قارچ مایکوریز Glumus mossea در تنش کم آبی". فصلنامه دنیای میکروب ها، 10 ،3 ، 1396، 275-288. magiran.com/p1801414
Ahmad Mehraban; Bahman Fazelinasab . "The effect of potassium chloride on vegetative parameters of sorghum inoculated with mycorrhizal fungi (Glumus mossea) under water stress condition", Journal of Microbial World, 10, 3, 2018, 275-288. magiran.com/p1801414
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال