ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام رهنما، نفیسه سادات نقوی ، (1396). بهینه سازی کیفیت گوشت تخمیری گاو به وسیله باکتری های اسید لاکتیک در تخمیر بسته، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، 263-274. magiran.com/p1801416
Elham Rahnama, Nafiseh Sadat Naghavi , (2018). Optimization of fermented cow meat quality by lactic acid bacteria in batch fermentation, Journal of Microbial World, 10(3), 263-274. magiran.com/p1801416
الهام رهنما، نفیسه سادات نقوی ، بهینه سازی کیفیت گوشت تخمیری گاو به وسیله باکتری های اسید لاکتیک در تخمیر بسته. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1396؛ 10(3): 263-274. magiran.com/p1801416
Elham Rahnama, Nafiseh Sadat Naghavi , Optimization of fermented cow meat quality by lactic acid bacteria in batch fermentation, Journal of Microbial World, 2018; 10(3): 263-274. magiran.com/p1801416
الهام رهنما، نفیسه سادات نقوی ، "بهینه سازی کیفیت گوشت تخمیری گاو به وسیله باکتری های اسید لاکتیک در تخمیر بسته"، فصلنامه دنیای میکروب ها 10، شماره 3 (1396): 263-274. magiran.com/p1801416
Elham Rahnama, Nafiseh Sadat Naghavi , "Optimization of fermented cow meat quality by lactic acid bacteria in batch fermentation", Journal of Microbial World 10, no.3 (2018): 263-274. magiran.com/p1801416
الهام رهنما، نفیسه سادات نقوی ، (1396). 'بهینه سازی کیفیت گوشت تخمیری گاو به وسیله باکتری های اسید لاکتیک در تخمیر بسته'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، صص.263-274. magiran.com/p1801416
Elham Rahnama, Nafiseh Sadat Naghavi , (2018). 'Optimization of fermented cow meat quality by lactic acid bacteria in batch fermentation', Journal of Microbial World, 10(3), pp.263-274. magiran.com/p1801416
الهام رهنما؛ نفیسه سادات نقوی . "بهینه سازی کیفیت گوشت تخمیری گاو به وسیله باکتری های اسید لاکتیک در تخمیر بسته". فصلنامه دنیای میکروب ها، 10 ،3 ، 1396، 263-274. magiran.com/p1801416
Elham Rahnama; Nafiseh Sadat Naghavi . "Optimization of fermented cow meat quality by lactic acid bacteria in batch fermentation", Journal of Microbial World, 10, 3, 2018, 263-274. magiran.com/p1801416
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال