ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد علوی، ابراهیم رحیمی ، الهه تاج بخش، (1396). شناسایی و آنالیز ژن های بیماری زای یرسینیا انتروکولیتیکا جداسازی شده از شیر گوسفند و بز در شهرکرد، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، 256-262. magiran.com/p1801418
Seyed Mohammad Alavi, Ebrahim Rahimi , Elaheh Tajbakhsh, (2018). Identification and characterization of the virulence genes in Yersinia enterocolitica strains isolated from sheep and goat milk in Shahrekord, Journal of Microbial World, 10(3), 256-262. magiran.com/p1801418
سید محمد علوی، ابراهیم رحیمی ، الهه تاج بخش، شناسایی و آنالیز ژن های بیماری زای یرسینیا انتروکولیتیکا جداسازی شده از شیر گوسفند و بز در شهرکرد. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1396؛ 10(3): 256-262. magiran.com/p1801418
Seyed Mohammad Alavi, Ebrahim Rahimi , Elaheh Tajbakhsh, Identification and characterization of the virulence genes in Yersinia enterocolitica strains isolated from sheep and goat milk in Shahrekord, Journal of Microbial World, 2018; 10(3): 256-262. magiran.com/p1801418
سید محمد علوی، ابراهیم رحیمی ، الهه تاج بخش، "شناسایی و آنالیز ژن های بیماری زای یرسینیا انتروکولیتیکا جداسازی شده از شیر گوسفند و بز در شهرکرد"، فصلنامه دنیای میکروب ها 10، شماره 3 (1396): 256-262. magiran.com/p1801418
Seyed Mohammad Alavi, Ebrahim Rahimi , Elaheh Tajbakhsh, "Identification and characterization of the virulence genes in Yersinia enterocolitica strains isolated from sheep and goat milk in Shahrekord", Journal of Microbial World 10, no.3 (2018): 256-262. magiran.com/p1801418
سید محمد علوی، ابراهیم رحیمی ، الهه تاج بخش، (1396). 'شناسایی و آنالیز ژن های بیماری زای یرسینیا انتروکولیتیکا جداسازی شده از شیر گوسفند و بز در شهرکرد'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، صص.256-262. magiran.com/p1801418
Seyed Mohammad Alavi, Ebrahim Rahimi , Elaheh Tajbakhsh, (2018). 'Identification and characterization of the virulence genes in Yersinia enterocolitica strains isolated from sheep and goat milk in Shahrekord', Journal of Microbial World, 10(3), pp.256-262. magiran.com/p1801418
سید محمد علوی؛ ابراهیم رحیمی ؛ الهه تاج بخش. "شناسایی و آنالیز ژن های بیماری زای یرسینیا انتروکولیتیکا جداسازی شده از شیر گوسفند و بز در شهرکرد". فصلنامه دنیای میکروب ها، 10 ،3 ، 1396، 256-262. magiran.com/p1801418
Seyed Mohammad Alavi; Ebrahim Rahimi ; Elaheh Tajbakhsh. "Identification and characterization of the virulence genes in Yersinia enterocolitica strains isolated from sheep and goat milk in Shahrekord", Journal of Microbial World, 10, 3, 2018, 256-262. magiran.com/p1801418
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال