ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید امیرسرداری، میترا امیدی نسب، کرم سپه وند، حامد نظری، (1396). بررسی ویژگی های ریخت شناسی و ردیابی ژن های موثر در تولید رنگدانه رابری فاشینس در باکتری برنریا رابری فاشینس عامل شانکر عمیق گردو، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، 243-255. magiran.com/p1801419
Vahid Amirsardari , Mitra Omidi Nasab, Karam Sepahvand, Hamed Nazari, (2018). Study of the morphological characteristics and tracing of the genes involved in rubrifacien pigment production in Brenneria rubrifaciens as the agent of deep bark canker in Walnut, Journal of Microbial World, 10(3), 243-255. magiran.com/p1801419
وحید امیرسرداری، میترا امیدی نسب، کرم سپه وند، حامد نظری، بررسی ویژگی های ریخت شناسی و ردیابی ژن های موثر در تولید رنگدانه رابری فاشینس در باکتری برنریا رابری فاشینس عامل شانکر عمیق گردو. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1396؛ 10(3): 243-255. magiran.com/p1801419
Vahid Amirsardari , Mitra Omidi Nasab, Karam Sepahvand, Hamed Nazari, Study of the morphological characteristics and tracing of the genes involved in rubrifacien pigment production in Brenneria rubrifaciens as the agent of deep bark canker in Walnut, Journal of Microbial World, 2018; 10(3): 243-255. magiran.com/p1801419
وحید امیرسرداری، میترا امیدی نسب، کرم سپه وند، حامد نظری، "بررسی ویژگی های ریخت شناسی و ردیابی ژن های موثر در تولید رنگدانه رابری فاشینس در باکتری برنریا رابری فاشینس عامل شانکر عمیق گردو"، فصلنامه دنیای میکروب ها 10، شماره 3 (1396): 243-255. magiran.com/p1801419
Vahid Amirsardari , Mitra Omidi Nasab, Karam Sepahvand, Hamed Nazari, "Study of the morphological characteristics and tracing of the genes involved in rubrifacien pigment production in Brenneria rubrifaciens as the agent of deep bark canker in Walnut", Journal of Microbial World 10, no.3 (2018): 243-255. magiran.com/p1801419
وحید امیرسرداری، میترا امیدی نسب، کرم سپه وند، حامد نظری، (1396). 'بررسی ویژگی های ریخت شناسی و ردیابی ژن های موثر در تولید رنگدانه رابری فاشینس در باکتری برنریا رابری فاشینس عامل شانکر عمیق گردو'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، صص.243-255. magiran.com/p1801419
Vahid Amirsardari , Mitra Omidi Nasab, Karam Sepahvand, Hamed Nazari, (2018). 'Study of the morphological characteristics and tracing of the genes involved in rubrifacien pigment production in Brenneria rubrifaciens as the agent of deep bark canker in Walnut', Journal of Microbial World, 10(3), pp.243-255. magiran.com/p1801419
وحید امیرسرداری؛ میترا امیدی نسب؛ کرم سپه وند؛ حامد نظری. "بررسی ویژگی های ریخت شناسی و ردیابی ژن های موثر در تولید رنگدانه رابری فاشینس در باکتری برنریا رابری فاشینس عامل شانکر عمیق گردو". فصلنامه دنیای میکروب ها، 10 ،3 ، 1396، 243-255. magiran.com/p1801419
Vahid Amirsardari ; Mitra Omidi Nasab; Karam Sepahvand; Hamed Nazari. "Study of the morphological characteristics and tracing of the genes involved in rubrifacien pigment production in Brenneria rubrifaciens as the agent of deep bark canker in Walnut", Journal of Microbial World, 10, 3, 2018, 243-255. magiran.com/p1801419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال