ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه خدایاری، فرشید کفیل زاده، (1396). شناسایی مولکولی و بهینه سازی شرایط تولید کراتیناز باکتری های تجزیه کننده کراتین جدا شده از خاک مزارع پرورش مرغ مرودشت، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، 231-242. magiran.com/p1801421
Somayeh Khodayari, Farshid Kafilzadeh , (2018). Molecular identification and optimization of keratinase production in keratin-degrading bacteria isolated from soil poultry of Marvdasht city, Journal of Microbial World, 10(3), 231-242. magiran.com/p1801421
سمیه خدایاری، فرشید کفیل زاده، شناسایی مولکولی و بهینه سازی شرایط تولید کراتیناز باکتری های تجزیه کننده کراتین جدا شده از خاک مزارع پرورش مرغ مرودشت. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1396؛ 10(3): 231-242. magiran.com/p1801421
Somayeh Khodayari, Farshid Kafilzadeh , Molecular identification and optimization of keratinase production in keratin-degrading bacteria isolated from soil poultry of Marvdasht city, Journal of Microbial World, 2018; 10(3): 231-242. magiran.com/p1801421
سمیه خدایاری، فرشید کفیل زاده، "شناسایی مولکولی و بهینه سازی شرایط تولید کراتیناز باکتری های تجزیه کننده کراتین جدا شده از خاک مزارع پرورش مرغ مرودشت"، فصلنامه دنیای میکروب ها 10، شماره 3 (1396): 231-242. magiran.com/p1801421
Somayeh Khodayari, Farshid Kafilzadeh , "Molecular identification and optimization of keratinase production in keratin-degrading bacteria isolated from soil poultry of Marvdasht city", Journal of Microbial World 10, no.3 (2018): 231-242. magiran.com/p1801421
سمیه خدایاری، فرشید کفیل زاده، (1396). 'شناسایی مولکولی و بهینه سازی شرایط تولید کراتیناز باکتری های تجزیه کننده کراتین جدا شده از خاک مزارع پرورش مرغ مرودشت'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، صص.231-242. magiran.com/p1801421
Somayeh Khodayari, Farshid Kafilzadeh , (2018). 'Molecular identification and optimization of keratinase production in keratin-degrading bacteria isolated from soil poultry of Marvdasht city', Journal of Microbial World, 10(3), pp.231-242. magiran.com/p1801421
سمیه خدایاری؛ فرشید کفیل زاده. "شناسایی مولکولی و بهینه سازی شرایط تولید کراتیناز باکتری های تجزیه کننده کراتین جدا شده از خاک مزارع پرورش مرغ مرودشت". فصلنامه دنیای میکروب ها، 10 ،3 ، 1396، 231-242. magiran.com/p1801421
Somayeh Khodayari; Farshid Kafilzadeh . "Molecular identification and optimization of keratinase production in keratin-degrading bacteria isolated from soil poultry of Marvdasht city", Journal of Microbial World, 10, 3, 2018, 231-242. magiran.com/p1801421
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال