ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه بهداد، امیر میرزایی، شهره زارع کاریزی ، (1396). سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه تلخه و تاثیر مهارکنندگی آن بر روی پمپ افلاکسی در جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، 210-221. magiran.com/p1801425
Reyhane Behdad, Amir Mirzaie, Shohreh Zare Karizi , (2018). Green synthesis of silver nanoparticle using Acroptilon repens extract and evaluation of its anti-efflux activity against Acinetobacter bumanni clinical isolates, Journal of Microbial World, 10(3), 210-221. magiran.com/p1801425
ریحانه بهداد، امیر میرزایی، شهره زارع کاریزی ، سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه تلخه و تاثیر مهارکنندگی آن بر روی پمپ افلاکسی در جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1396؛ 10(3): 210-221. magiran.com/p1801425
Reyhane Behdad, Amir Mirzaie, Shohreh Zare Karizi , Green synthesis of silver nanoparticle using Acroptilon repens extract and evaluation of its anti-efflux activity against Acinetobacter bumanni clinical isolates, Journal of Microbial World, 2018; 10(3): 210-221. magiran.com/p1801425
ریحانه بهداد، امیر میرزایی، شهره زارع کاریزی ، "سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه تلخه و تاثیر مهارکنندگی آن بر روی پمپ افلاکسی در جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی"، فصلنامه دنیای میکروب ها 10، شماره 3 (1396): 210-221. magiran.com/p1801425
Reyhane Behdad, Amir Mirzaie, Shohreh Zare Karizi , "Green synthesis of silver nanoparticle using Acroptilon repens extract and evaluation of its anti-efflux activity against Acinetobacter bumanni clinical isolates", Journal of Microbial World 10, no.3 (2018): 210-221. magiran.com/p1801425
ریحانه بهداد، امیر میرزایی، شهره زارع کاریزی ، (1396). 'سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه تلخه و تاثیر مهارکنندگی آن بر روی پمپ افلاکسی در جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 10(3)، صص.210-221. magiran.com/p1801425
Reyhane Behdad, Amir Mirzaie, Shohreh Zare Karizi , (2018). 'Green synthesis of silver nanoparticle using Acroptilon repens extract and evaluation of its anti-efflux activity against Acinetobacter bumanni clinical isolates', Journal of Microbial World, 10(3), pp.210-221. magiran.com/p1801425
ریحانه بهداد؛ امیر میرزایی؛ شهره زارع کاریزی . "سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه تلخه و تاثیر مهارکنندگی آن بر روی پمپ افلاکسی در جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی". فصلنامه دنیای میکروب ها، 10 ،3 ، 1396، 210-221. magiran.com/p1801425
Reyhane Behdad; Amir Mirzaie; Shohreh Zare Karizi . "Green synthesis of silver nanoparticle using Acroptilon repens extract and evaluation of its anti-efflux activity against Acinetobacter bumanni clinical isolates", Journal of Microbial World, 10, 3, 2018, 210-221. magiran.com/p1801425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال