ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام قربان نژاد، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ، علی قاسمیان، پاول دویلد، هیرو جان هیرس، (1396). پالایش زیستی باگاس و مغز آن به روش پیرولیز سریع، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، 27-40. magiran.com/p1801665
Payam Ghorbannezhad, Ali Ghasemian, Paul De Wild, Hero Jan Heeres, (2018). Biorefinery of Bagasse and It s Pith by Fast Pyrolysis, Wood & Forest Science and Technology, 24(4), 27-40. magiran.com/p1801665
پیام قربان نژاد، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ، علی قاسمیان، پاول دویلد، هیرو جان هیرس، پالایش زیستی باگاس و مغز آن به روش پیرولیز سریع. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1396؛ 24(4): 27-40. magiran.com/p1801665
Payam Ghorbannezhad, Ali Ghasemian, Paul De Wild, Hero Jan Heeres, Biorefinery of Bagasse and It s Pith by Fast Pyrolysis, Wood & Forest Science and Technology, 2018; 24(4): 27-40. magiran.com/p1801665
پیام قربان نژاد، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ، علی قاسمیان، پاول دویلد، هیرو جان هیرس، "پالایش زیستی باگاس و مغز آن به روش پیرولیز سریع"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 24، شماره 4 (1396): 27-40. magiran.com/p1801665
Payam Ghorbannezhad, Ali Ghasemian, Paul De Wild, Hero Jan Heeres, "Biorefinery of Bagasse and It s Pith by Fast Pyrolysis", Wood & Forest Science and Technology 24, no.4 (2018): 27-40. magiran.com/p1801665
پیام قربان نژاد، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ، علی قاسمیان، پاول دویلد، هیرو جان هیرس، (1396). 'پالایش زیستی باگاس و مغز آن به روش پیرولیز سریع'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، صص.27-40. magiran.com/p1801665
Payam Ghorbannezhad, Ali Ghasemian, Paul De Wild, Hero Jan Heeres, (2018). 'Biorefinery of Bagasse and It s Pith by Fast Pyrolysis', Wood & Forest Science and Technology, 24(4), pp.27-40. magiran.com/p1801665
پیام قربان نژاد؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی ؛ علی قاسمیان؛ پاول دویلد؛ هیرو جان هیرس. "پالایش زیستی باگاس و مغز آن به روش پیرولیز سریع". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24 ،4 ، 1396، 27-40. magiran.com/p1801665
Payam Ghorbannezhad; Ali Ghasemian; Paul De Wild; Hero Jan Heeres. "Biorefinery of Bagasse and It s Pith by Fast Pyrolysis", Wood & Forest Science and Technology, 24, 4, 2018, 27-40. magiran.com/p1801665
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال