ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرید لطفی ، محمدرضا ماستری فراهانی، ابوالقاسم خزاییان، (1396). اثر تیمارحرارتی با روغن کلزا بر روی کیفیت سطح چوب صنوبر دلتوئیدس، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، 41-55. magiran.com/p1801666
Farid Lotfi , Mohammad Reza Mastery Farahani, (2018). Effect of rapeseed oil heat treatment on surface quality of eastern cotton wood, Wood & Forest Science and Technology, 24(4), 41-55. magiran.com/p1801666
فرید لطفی ، محمدرضا ماستری فراهانی، ابوالقاسم خزاییان، اثر تیمارحرارتی با روغن کلزا بر روی کیفیت سطح چوب صنوبر دلتوئیدس. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1396؛ 24(4): 41-55. magiran.com/p1801666
Farid Lotfi , Mohammad Reza Mastery Farahani, Effect of rapeseed oil heat treatment on surface quality of eastern cotton wood, Wood & Forest Science and Technology, 2018; 24(4): 41-55. magiran.com/p1801666
فرید لطفی ، محمدرضا ماستری فراهانی، ابوالقاسم خزاییان، "اثر تیمارحرارتی با روغن کلزا بر روی کیفیت سطح چوب صنوبر دلتوئیدس"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 24، شماره 4 (1396): 41-55. magiran.com/p1801666
Farid Lotfi , Mohammad Reza Mastery Farahani, "Effect of rapeseed oil heat treatment on surface quality of eastern cotton wood", Wood & Forest Science and Technology 24, no.4 (2018): 41-55. magiran.com/p1801666
فرید لطفی ، محمدرضا ماستری فراهانی، ابوالقاسم خزاییان، (1396). 'اثر تیمارحرارتی با روغن کلزا بر روی کیفیت سطح چوب صنوبر دلتوئیدس'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، صص.41-55. magiran.com/p1801666
Farid Lotfi , Mohammad Reza Mastery Farahani, (2018). 'Effect of rapeseed oil heat treatment on surface quality of eastern cotton wood', Wood & Forest Science and Technology, 24(4), pp.41-55. magiran.com/p1801666
فرید لطفی ؛ محمدرضا ماستری فراهانی؛ ابوالقاسم خزاییان. "اثر تیمارحرارتی با روغن کلزا بر روی کیفیت سطح چوب صنوبر دلتوئیدس". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24 ،4 ، 1396، 41-55. magiran.com/p1801666
Farid Lotfi ; Mohammad Reza Mastery Farahani. "Effect of rapeseed oil heat treatment on surface quality of eastern cotton wood", Wood & Forest Science and Technology, 24, 4, 2018, 41-55. magiran.com/p1801666
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال