ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مهدوی ، حسین کرمانیان، معصومه مرادی، امید رمضانی، (1396). تاثیر تیمار خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه با آنزیم لاکاز بر مقاومت های آن، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، 57-70. magiran.com/p1801667
S. Mahdavi , H. Kermanian, M. Moradi, O. Ramezani, (2018). Effect of laccase enzyme treatment on the strength properties of OCC pulp, Wood & Forest Science and Technology, 24(4), 57-70. magiran.com/p1801667
سعید مهدوی ، حسین کرمانیان، معصومه مرادی، امید رمضانی، تاثیر تیمار خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه با آنزیم لاکاز بر مقاومت های آن. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1396؛ 24(4): 57-70. magiran.com/p1801667
S. Mahdavi , H. Kermanian, M. Moradi, O. Ramezani, Effect of laccase enzyme treatment on the strength properties of OCC pulp, Wood & Forest Science and Technology, 2018; 24(4): 57-70. magiran.com/p1801667
سعید مهدوی ، حسین کرمانیان، معصومه مرادی، امید رمضانی، "تاثیر تیمار خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه با آنزیم لاکاز بر مقاومت های آن"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 24، شماره 4 (1396): 57-70. magiran.com/p1801667
S. Mahdavi , H. Kermanian, M. Moradi, O. Ramezani, "Effect of laccase enzyme treatment on the strength properties of OCC pulp", Wood & Forest Science and Technology 24, no.4 (2018): 57-70. magiran.com/p1801667
سعید مهدوی ، حسین کرمانیان، معصومه مرادی، امید رمضانی، (1396). 'تاثیر تیمار خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه با آنزیم لاکاز بر مقاومت های آن'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، صص.57-70. magiran.com/p1801667
S. Mahdavi , H. Kermanian, M. Moradi, O. Ramezani, (2018). 'Effect of laccase enzyme treatment on the strength properties of OCC pulp', Wood & Forest Science and Technology, 24(4), pp.57-70. magiran.com/p1801667
سعید مهدوی ؛ حسین کرمانیان؛ معصومه مرادی؛ امید رمضانی. "تاثیر تیمار خمیرکاغذ کارتن کنگره ای کهنه با آنزیم لاکاز بر مقاومت های آن". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24 ،4 ، 1396، 57-70. magiran.com/p1801667
S. Mahdavi ; H. Kermanian; M. Moradi; O. Ramezani. "Effect of laccase enzyme treatment on the strength properties of OCC pulp", Wood & Forest Science and Technology, 24, 4, 2018, 57-70. magiran.com/p1801667
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال