ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران صادقی، وحید وزیری ، فرشید فرجی، هدایت الله امینیان، (1396). بررسی تاثیر پلی پروپیلن بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از کلش برنج- خرده چوب صنعتی، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، 71-84. magiran.com/p1801670
Vahid Vaziri , Hedayatollah Aminian, (2018). The effect of polypropylene on physical and mechanical properties of particleboard produced from rice straw and industrial wood particles, Wood & Forest Science and Technology, 24(4), 71-84. magiran.com/p1801670
مهران صادقی، وحید وزیری ، فرشید فرجی، هدایت الله امینیان، بررسی تاثیر پلی پروپیلن بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از کلش برنج- خرده چوب صنعتی. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1396؛ 24(4): 71-84. magiran.com/p1801670
Vahid Vaziri , Hedayatollah Aminian, The effect of polypropylene on physical and mechanical properties of particleboard produced from rice straw and industrial wood particles, Wood & Forest Science and Technology, 2018; 24(4): 71-84. magiran.com/p1801670
مهران صادقی، وحید وزیری ، فرشید فرجی، هدایت الله امینیان، "بررسی تاثیر پلی پروپیلن بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از کلش برنج- خرده چوب صنعتی"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 24، شماره 4 (1396): 71-84. magiran.com/p1801670
Vahid Vaziri , Hedayatollah Aminian, "The effect of polypropylene on physical and mechanical properties of particleboard produced from rice straw and industrial wood particles", Wood & Forest Science and Technology 24, no.4 (2018): 71-84. magiran.com/p1801670
مهران صادقی، وحید وزیری ، فرشید فرجی، هدایت الله امینیان، (1396). 'بررسی تاثیر پلی پروپیلن بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از کلش برنج- خرده چوب صنعتی'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، صص.71-84. magiran.com/p1801670
Vahid Vaziri , Hedayatollah Aminian, (2018). 'The effect of polypropylene on physical and mechanical properties of particleboard produced from rice straw and industrial wood particles', Wood & Forest Science and Technology, 24(4), pp.71-84. magiran.com/p1801670
مهران صادقی؛ وحید وزیری ؛ فرشید فرجی؛ هدایت الله امینیان. "بررسی تاثیر پلی پروپیلن بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از کلش برنج- خرده چوب صنعتی". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24 ،4 ، 1396، 71-84. magiran.com/p1801670
Vahid Vaziri ; Hedayatollah Aminian. "The effect of polypropylene on physical and mechanical properties of particleboard produced from rice straw and industrial wood particles", Wood & Forest Science and Technology, 24, 4, 2018, 71-84. magiran.com/p1801670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال