ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افروز چناری، سید یوسف عرفانی فرد ، مریم دهقانی، حمیدرضا پورقاسمی، (1396). برآورد مساحت تاج تک درختان بنه با استفاده از DSM تصاویر هوایی پهپاد در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، 117-130. magiran.com/p1801673
Afrooz Chenari, Yousef Erfanifard , Maryam Dehghani, Hamid Reza Pourghasemi, (2018). Estimation of crown area of wild pistachio single trees using DSM of UAV aerial images in Baneh Research Forest, Fars province, Wood & Forest Science and Technology, 24(4), 117-130. magiran.com/p1801673
افروز چناری، سید یوسف عرفانی فرد ، مریم دهقانی، حمیدرضا پورقاسمی، برآورد مساحت تاج تک درختان بنه با استفاده از DSM تصاویر هوایی پهپاد در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1396؛ 24(4): 117-130. magiran.com/p1801673
Afrooz Chenari, Yousef Erfanifard , Maryam Dehghani, Hamid Reza Pourghasemi, Estimation of crown area of wild pistachio single trees using DSM of UAV aerial images in Baneh Research Forest, Fars province, Wood & Forest Science and Technology, 2018; 24(4): 117-130. magiran.com/p1801673
افروز چناری، سید یوسف عرفانی فرد ، مریم دهقانی، حمیدرضا پورقاسمی، "برآورد مساحت تاج تک درختان بنه با استفاده از DSM تصاویر هوایی پهپاد در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 24، شماره 4 (1396): 117-130. magiran.com/p1801673
Afrooz Chenari, Yousef Erfanifard , Maryam Dehghani, Hamid Reza Pourghasemi, "Estimation of crown area of wild pistachio single trees using DSM of UAV aerial images in Baneh Research Forest, Fars province", Wood & Forest Science and Technology 24, no.4 (2018): 117-130. magiran.com/p1801673
افروز چناری، سید یوسف عرفانی فرد ، مریم دهقانی، حمیدرضا پورقاسمی، (1396). 'برآورد مساحت تاج تک درختان بنه با استفاده از DSM تصاویر هوایی پهپاد در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، صص.117-130. magiran.com/p1801673
Afrooz Chenari, Yousef Erfanifard , Maryam Dehghani, Hamid Reza Pourghasemi, (2018). 'Estimation of crown area of wild pistachio single trees using DSM of UAV aerial images in Baneh Research Forest, Fars province', Wood & Forest Science and Technology, 24(4), pp.117-130. magiran.com/p1801673
افروز چناری؛ سید یوسف عرفانی فرد ؛ مریم دهقانی؛ حمیدرضا پورقاسمی. "برآورد مساحت تاج تک درختان بنه با استفاده از DSM تصاویر هوایی پهپاد در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24 ،4 ، 1396، 117-130. magiran.com/p1801673
Afrooz Chenari; Yousef Erfanifard ; Maryam Dehghani; Hamid Reza Pourghasemi. "Estimation of crown area of wild pistachio single trees using DSM of UAV aerial images in Baneh Research Forest, Fars province", Wood & Forest Science and Technology, 24, 4, 2018, 117-130. magiran.com/p1801673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال