ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحیده بهرامی، اصغر فلاح ، رمضانعلی خرمی، (1396). مقایسه قابلیت داده های سنجنده های WorldView-2، Pleiades-2و IRS-LISS III در برآورد موجودی جنگل (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی دارابکلا- ساری)، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، 133-148. magiran.com/p1801674
V. Bahrami, A. Fallah , R.A. Khorrami, (2018). Comparison of WORLD VIEW2 , PLEIDES2 and IRS LISSIII satellites capability for estimating stand volume of forest ( case study: Darabkola Experimental Forest), Wood & Forest Science and Technology, 24(4), 133-148. magiran.com/p1801674
وحیده بهرامی، اصغر فلاح ، رمضانعلی خرمی، مقایسه قابلیت داده های سنجنده های WorldView-2، Pleiades-2و IRS-LISS III در برآورد موجودی جنگل (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی دارابکلا- ساری). فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1396؛ 24(4): 133-148. magiran.com/p1801674
V. Bahrami, A. Fallah , R.A. Khorrami, Comparison of WORLD VIEW2 , PLEIDES2 and IRS LISSIII satellites capability for estimating stand volume of forest ( case study: Darabkola Experimental Forest), Wood & Forest Science and Technology, 2018; 24(4): 133-148. magiran.com/p1801674
وحیده بهرامی، اصغر فلاح ، رمضانعلی خرمی، "مقایسه قابلیت داده های سنجنده های WorldView-2، Pleiades-2و IRS-LISS III در برآورد موجودی جنگل (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی دارابکلا- ساری)"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 24، شماره 4 (1396): 133-148. magiran.com/p1801674
V. Bahrami, A. Fallah , R.A. Khorrami, "Comparison of WORLD VIEW2 , PLEIDES2 and IRS LISSIII satellites capability for estimating stand volume of forest ( case study: Darabkola Experimental Forest)", Wood & Forest Science and Technology 24, no.4 (2018): 133-148. magiran.com/p1801674
وحیده بهرامی، اصغر فلاح ، رمضانعلی خرمی، (1396). 'مقایسه قابلیت داده های سنجنده های WorldView-2، Pleiades-2و IRS-LISS III در برآورد موجودی جنگل (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی دارابکلا- ساری)'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، صص.133-148. magiran.com/p1801674
V. Bahrami, A. Fallah , R.A. Khorrami, (2018). 'Comparison of WORLD VIEW2 , PLEIDES2 and IRS LISSIII satellites capability for estimating stand volume of forest ( case study: Darabkola Experimental Forest)', Wood & Forest Science and Technology, 24(4), pp.133-148. magiran.com/p1801674
وحیده بهرامی؛ اصغر فلاح ؛ رمضانعلی خرمی. "مقایسه قابلیت داده های سنجنده های WorldView-2، Pleiades-2و IRS-LISS III در برآورد موجودی جنگل (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی دارابکلا- ساری)". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24 ،4 ، 1396، 133-148. magiran.com/p1801674
V. Bahrami; A. Fallah ; R.A. Khorrami. "Comparison of WORLD VIEW2 , PLEIDES2 and IRS LISSIII satellites capability for estimating stand volume of forest ( case study: Darabkola Experimental Forest)", Wood & Forest Science and Technology, 24, 4, 2018, 133-148. magiran.com/p1801674
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال