ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن یوسفوند مفرد، جواد سوسنی ، عصمت اوستاخ، رامین حسین زاده، (1396). برآورد زی توده خشبی روی زمین در درختان شاخه زاد گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) (مطالعه موردی: منطقه مله شبانان خرم آباد)، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، 165-174. magiran.com/p1801681
Mohsen Yousofvand Mofrad, Javad Soosani , Esmat Ostakh, Ramin Hosseinzadeh, (2018). Estimate the above ground biomass in Brant s oak (Quercus brantii Lindl. ) (Case Study: Region Melah-Shbanan Khorramabad), Wood & Forest Science and Technology, 24(4), 165-174. magiran.com/p1801681
محسن یوسفوند مفرد، جواد سوسنی ، عصمت اوستاخ، رامین حسین زاده، برآورد زی توده خشبی روی زمین در درختان شاخه زاد گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) (مطالعه موردی: منطقه مله شبانان خرم آباد). فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1396؛ 24(4): 165-174. magiran.com/p1801681
Mohsen Yousofvand Mofrad, Javad Soosani , Esmat Ostakh, Ramin Hosseinzadeh, Estimate the above ground biomass in Brant s oak (Quercus brantii Lindl. ) (Case Study: Region Melah-Shbanan Khorramabad), Wood & Forest Science and Technology, 2018; 24(4): 165-174. magiran.com/p1801681
محسن یوسفوند مفرد، جواد سوسنی ، عصمت اوستاخ، رامین حسین زاده، "برآورد زی توده خشبی روی زمین در درختان شاخه زاد گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) (مطالعه موردی: منطقه مله شبانان خرم آباد)"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 24، شماره 4 (1396): 165-174. magiran.com/p1801681
Mohsen Yousofvand Mofrad, Javad Soosani , Esmat Ostakh, Ramin Hosseinzadeh, "Estimate the above ground biomass in Brant s oak (Quercus brantii Lindl. ) (Case Study: Region Melah-Shbanan Khorramabad)", Wood & Forest Science and Technology 24, no.4 (2018): 165-174. magiran.com/p1801681
محسن یوسفوند مفرد، جواد سوسنی ، عصمت اوستاخ، رامین حسین زاده، (1396). 'برآورد زی توده خشبی روی زمین در درختان شاخه زاد گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) (مطالعه موردی: منطقه مله شبانان خرم آباد)'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، صص.165-174. magiran.com/p1801681
Mohsen Yousofvand Mofrad, Javad Soosani , Esmat Ostakh, Ramin Hosseinzadeh, (2018). 'Estimate the above ground biomass in Brant s oak (Quercus brantii Lindl. ) (Case Study: Region Melah-Shbanan Khorramabad)', Wood & Forest Science and Technology, 24(4), pp.165-174. magiran.com/p1801681
محسن یوسفوند مفرد؛ جواد سوسنی ؛ عصمت اوستاخ؛ رامین حسین زاده. "برآورد زی توده خشبی روی زمین در درختان شاخه زاد گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) (مطالعه موردی: منطقه مله شبانان خرم آباد)". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24 ،4 ، 1396، 165-174. magiran.com/p1801681
Mohsen Yousofvand Mofrad; Javad Soosani ; Esmat Ostakh; Ramin Hosseinzadeh. "Estimate the above ground biomass in Brant s oak (Quercus brantii Lindl. ) (Case Study: Region Melah-Shbanan Khorramabad)", Wood & Forest Science and Technology, 24, 4, 2018, 165-174. magiran.com/p1801681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال