ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه گرزین ، منوچهر نمیرانیان، محمود بیات، (1396). مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و تابع پایه شعاعی در پیش بینی حجم صنعتی و هیزمی حاصل از درختان، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، 189-200. magiran.com/p1801683
F. Gorzin , M. Namiranian, M. Bayat, (2018). Performance comparison between Multi layer perceptron and Radial Basis Function networks to predict commercial and cordwood volume of trees, Wood & Forest Science and Technology, 24(4), 189-200. magiran.com/p1801683
فاطمه گرزین ، منوچهر نمیرانیان، محمود بیات، مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و تابع پایه شعاعی در پیش بینی حجم صنعتی و هیزمی حاصل از درختان. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1396؛ 24(4): 189-200. magiran.com/p1801683
F. Gorzin , M. Namiranian, M. Bayat, Performance comparison between Multi layer perceptron and Radial Basis Function networks to predict commercial and cordwood volume of trees, Wood & Forest Science and Technology, 2018; 24(4): 189-200. magiran.com/p1801683
فاطمه گرزین ، منوچهر نمیرانیان، محمود بیات، "مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و تابع پایه شعاعی در پیش بینی حجم صنعتی و هیزمی حاصل از درختان"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 24، شماره 4 (1396): 189-200. magiran.com/p1801683
F. Gorzin , M. Namiranian, M. Bayat, "Performance comparison between Multi layer perceptron and Radial Basis Function networks to predict commercial and cordwood volume of trees", Wood & Forest Science and Technology 24, no.4 (2018): 189-200. magiran.com/p1801683
فاطمه گرزین ، منوچهر نمیرانیان، محمود بیات، (1396). 'مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و تابع پایه شعاعی در پیش بینی حجم صنعتی و هیزمی حاصل از درختان'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، صص.189-200. magiran.com/p1801683
F. Gorzin , M. Namiranian, M. Bayat, (2018). 'Performance comparison between Multi layer perceptron and Radial Basis Function networks to predict commercial and cordwood volume of trees', Wood & Forest Science and Technology, 24(4), pp.189-200. magiran.com/p1801683
فاطمه گرزین ؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود بیات. "مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و تابع پایه شعاعی در پیش بینی حجم صنعتی و هیزمی حاصل از درختان". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24 ،4 ، 1396، 189-200. magiran.com/p1801683
F. Gorzin ; M. Namiranian; M. Bayat. "Performance comparison between Multi layer perceptron and Radial Basis Function networks to predict commercial and cordwood volume of trees", Wood & Forest Science and Technology, 24, 4, 2018, 189-200. magiran.com/p1801683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال