ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد برزین، جهانگیر محمدی ، شعبان شتایی جویباری، سید هاشم موسوی نژاد، (1396). مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده های مدیریت شده و مدیریت نشده (مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه و طرح جنگلداری خان دوشان)، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، 219-236. magiran.com/p1801685
M. Barzin, J. Mohammadi , Sh. Shataei, S.H. Mosavinejad, (2018). Comparison of Quantitative and Qualitative Characteristics of Forest Stands Structure in Managed and Unmanaged Forest Stands (Case Study: Loveh Forestes and Khandushan Forests Plans), Wood & Forest Science and Technology, 24(4), 219-236. magiran.com/p1801685
محمد برزین، جهانگیر محمدی ، شعبان شتایی جویباری، سید هاشم موسوی نژاد، مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده های مدیریت شده و مدیریت نشده (مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه و طرح جنگلداری خان دوشان). فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1396؛ 24(4): 219-236. magiran.com/p1801685
M. Barzin, J. Mohammadi , Sh. Shataei, S.H. Mosavinejad, Comparison of Quantitative and Qualitative Characteristics of Forest Stands Structure in Managed and Unmanaged Forest Stands (Case Study: Loveh Forestes and Khandushan Forests Plans), Wood & Forest Science and Technology, 2018; 24(4): 219-236. magiran.com/p1801685
محمد برزین، جهانگیر محمدی ، شعبان شتایی جویباری، سید هاشم موسوی نژاد، "مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده های مدیریت شده و مدیریت نشده (مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه و طرح جنگلداری خان دوشان)"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 24، شماره 4 (1396): 219-236. magiran.com/p1801685
M. Barzin, J. Mohammadi , Sh. Shataei, S.H. Mosavinejad, "Comparison of Quantitative and Qualitative Characteristics of Forest Stands Structure in Managed and Unmanaged Forest Stands (Case Study: Loveh Forestes and Khandushan Forests Plans)", Wood & Forest Science and Technology 24, no.4 (2018): 219-236. magiran.com/p1801685
محمد برزین، جهانگیر محمدی ، شعبان شتایی جویباری، سید هاشم موسوی نژاد، (1396). 'مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده های مدیریت شده و مدیریت نشده (مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه و طرح جنگلداری خان دوشان)'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24(4)، صص.219-236. magiran.com/p1801685
M. Barzin, J. Mohammadi , Sh. Shataei, S.H. Mosavinejad, (2018). 'Comparison of Quantitative and Qualitative Characteristics of Forest Stands Structure in Managed and Unmanaged Forest Stands (Case Study: Loveh Forestes and Khandushan Forests Plans)', Wood & Forest Science and Technology, 24(4), pp.219-236. magiran.com/p1801685
محمد برزین؛ جهانگیر محمدی ؛ شعبان شتایی جویباری؛ سید هاشم موسوی نژاد. "مقایسه مشخصه های کمی و کیفی ساختار توده های مدیریت شده و مدیریت نشده (مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه و طرح جنگلداری خان دوشان)". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 24 ،4 ، 1396، 219-236. magiran.com/p1801685
M. Barzin; J. Mohammadi ; Sh. Shataei; S.H. Mosavinejad. "Comparison of Quantitative and Qualitative Characteristics of Forest Stands Structure in Managed and Unmanaged Forest Stands (Case Study: Loveh Forestes and Khandushan Forests Plans)", Wood & Forest Science and Technology, 24, 4, 2018, 219-236. magiran.com/p1801685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال