ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا عطایی همدانی، وحید شالی امینی ، مهدی حمزه نژاد، ویدا نوروز برازجانی، (1396). بازخوانی حیاط خانه ایرانی بر اساس نظریه بوم شناسی فرهنگی، نشریه مدیریت شهری، 16(49)، 431-451. magiran.com/p1801904
Vahid Shali Amini , (2018). Review of the Iranian house on the basis of cultural ecologic theory, Urban Management, 16(49), 431-451. magiran.com/p1801904
محمدرضا عطایی همدانی، وحید شالی امینی ، مهدی حمزه نژاد، ویدا نوروز برازجانی، بازخوانی حیاط خانه ایرانی بر اساس نظریه بوم شناسی فرهنگی. نشریه مدیریت شهری، 1396؛ 16(49): 431-451. magiran.com/p1801904
Vahid Shali Amini , Review of the Iranian house on the basis of cultural ecologic theory, Urban Management, 2018; 16(49): 431-451. magiran.com/p1801904
محمدرضا عطایی همدانی، وحید شالی امینی ، مهدی حمزه نژاد، ویدا نوروز برازجانی، "بازخوانی حیاط خانه ایرانی بر اساس نظریه بوم شناسی فرهنگی"، نشریه مدیریت شهری 16، شماره 49 (1396): 431-451. magiran.com/p1801904
Vahid Shali Amini , "Review of the Iranian house on the basis of cultural ecologic theory", Urban Management 16, no.49 (2018): 431-451. magiran.com/p1801904
محمدرضا عطایی همدانی، وحید شالی امینی ، مهدی حمزه نژاد، ویدا نوروز برازجانی، (1396). 'بازخوانی حیاط خانه ایرانی بر اساس نظریه بوم شناسی فرهنگی'، نشریه مدیریت شهری، 16(49)، صص.431-451. magiran.com/p1801904
Vahid Shali Amini , (2018). 'Review of the Iranian house on the basis of cultural ecologic theory', Urban Management, 16(49), pp.431-451. magiran.com/p1801904
محمدرضا عطایی همدانی؛ وحید شالی امینی ؛ مهدی حمزه نژاد؛ ویدا نوروز برازجانی. "بازخوانی حیاط خانه ایرانی بر اساس نظریه بوم شناسی فرهنگی". نشریه مدیریت شهری، 16 ،49 ، 1396، 431-451. magiran.com/p1801904
Vahid Shali Amini . "Review of the Iranian house on the basis of cultural ecologic theory", Urban Management, 16, 49, 2018, 431-451. magiran.com/p1801904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال