ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود نادری بنی، فهیمه ماه آورپور، مرضیه ادیب زاده ، (1396). بررسی کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستان بر رضایت و بازگشت بیماران؛ مطالعه موردی در مرکز چشم پزشکی فیض، مجله تصویر سلامت، 8(4)، 209-220. magiran.com/p1802104
Mahmood Naderi Beni, Fahime Mahavarpoor, Marzieyh Adibzadeh , (2018). The Impact of Perceived Hospital Service Quality on the Satisfaction and Patient's Return; A Case Study in Feiz Medical Eye Center, Depiction of Health, 8(4), 209-220. magiran.com/p1802104
محمود نادری بنی، فهیمه ماه آورپور، مرضیه ادیب زاده ، بررسی کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستان بر رضایت و بازگشت بیماران؛ مطالعه موردی در مرکز چشم پزشکی فیض. مجله تصویر سلامت، 1396؛ 8(4): 209-220. magiran.com/p1802104
Mahmood Naderi Beni, Fahime Mahavarpoor, Marzieyh Adibzadeh , The Impact of Perceived Hospital Service Quality on the Satisfaction and Patient's Return; A Case Study in Feiz Medical Eye Center, Depiction of Health, 2018; 8(4): 209-220. magiran.com/p1802104
محمود نادری بنی، فهیمه ماه آورپور، مرضیه ادیب زاده ، "بررسی کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستان بر رضایت و بازگشت بیماران؛ مطالعه موردی در مرکز چشم پزشکی فیض"، مجله تصویر سلامت 8، شماره 4 (1396): 209-220. magiran.com/p1802104
Mahmood Naderi Beni, Fahime Mahavarpoor, Marzieyh Adibzadeh , "The Impact of Perceived Hospital Service Quality on the Satisfaction and Patient's Return; A Case Study in Feiz Medical Eye Center", Depiction of Health 8, no.4 (2018): 209-220. magiran.com/p1802104
محمود نادری بنی، فهیمه ماه آورپور، مرضیه ادیب زاده ، (1396). 'بررسی کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستان بر رضایت و بازگشت بیماران؛ مطالعه موردی در مرکز چشم پزشکی فیض'، مجله تصویر سلامت، 8(4)، صص.209-220. magiran.com/p1802104
Mahmood Naderi Beni, Fahime Mahavarpoor, Marzieyh Adibzadeh , (2018). 'The Impact of Perceived Hospital Service Quality on the Satisfaction and Patient's Return; A Case Study in Feiz Medical Eye Center', Depiction of Health, 8(4), pp.209-220. magiran.com/p1802104
محمود نادری بنی؛ فهیمه ماه آورپور؛ مرضیه ادیب زاده . "بررسی کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستان بر رضایت و بازگشت بیماران؛ مطالعه موردی در مرکز چشم پزشکی فیض". مجله تصویر سلامت، 8 ،4 ، 1396، 209-220. magiran.com/p1802104
Mahmood Naderi Beni; Fahime Mahavarpoor; Marzieyh Adibzadeh . "The Impact of Perceived Hospital Service Quality on the Satisfaction and Patient's Return; A Case Study in Feiz Medical Eye Center", Depiction of Health, 8, 4, 2018, 209-220. magiran.com/p1802104
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال