ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اسماعیل کمالی، علیرضا فریدحسینی ، حسین انصاری، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، (1396). تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش های زمین آماری و قطعی، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 11(5)، 708-721. magiran.com/p1802399
M. I. Kamali, A. Faridhosseini , H. Ansari, M. A. Gholami Sefidkouhi, (2018). Preparation of Water Requirement Maps of Maize by Comparing Geostatistical and Deterministic Methods, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 11(5), 708-721. magiran.com/p1802399
محمد اسماعیل کمالی، علیرضا فریدحسینی ، حسین انصاری، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش های زمین آماری و قطعی. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1396؛ 11(5): 708-721. magiran.com/p1802399
M. I. Kamali, A. Faridhosseini , H. Ansari, M. A. Gholami Sefidkouhi, Preparation of Water Requirement Maps of Maize by Comparing Geostatistical and Deterministic Methods, Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2018; 11(5): 708-721. magiran.com/p1802399
محمد اسماعیل کمالی، علیرضا فریدحسینی ، حسین انصاری، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، "تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش های زمین آماری و قطعی"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 11، شماره 5 (1396): 708-721. magiran.com/p1802399
M. I. Kamali, A. Faridhosseini , H. Ansari, M. A. Gholami Sefidkouhi, "Preparation of Water Requirement Maps of Maize by Comparing Geostatistical and Deterministic Methods", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 11, no.5 (2018): 708-721. magiran.com/p1802399
محمد اسماعیل کمالی، علیرضا فریدحسینی ، حسین انصاری، محمدعلی غلامی سفیدکوهی، (1396). 'تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش های زمین آماری و قطعی'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 11(5)، صص.708-721. magiran.com/p1802399
M. I. Kamali, A. Faridhosseini , H. Ansari, M. A. Gholami Sefidkouhi, (2018). 'Preparation of Water Requirement Maps of Maize by Comparing Geostatistical and Deterministic Methods', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 11(5), pp.708-721. magiran.com/p1802399
محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فریدحسینی ؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی. "تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش های زمین آماری و قطعی". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 11 ،5 ، 1396، 708-721. magiran.com/p1802399
M. I. Kamali; A. Faridhosseini ; H. Ansari; M. A. Gholami Sefidkouhi. "Preparation of Water Requirement Maps of Maize by Comparing Geostatistical and Deterministic Methods", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 11, 5, 2018, 708-721. magiran.com/p1802399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال