ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر منیژه لک، دکتر محمدرضا منقچی، دکتر غلامرضا توگه، دکتر سید رضا صفائی، خانم طاهره شعشعانی، (1383). بررسی اثر دسموپرسین وریدی در بالا بردن سطح فاکتور هشت انعقادی و فاکتور ویلبراند و اصلاح آزمونهای انعقادی در بیمارستان مبتلا به هموفیلی A خفیف و ون ویلبراند، تیپ I و 2A، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41، 31. magiran.com/p180253
Lak M., Managhchi Mr, Toogheh Gr, Safaee Sr, Shashaanie T, (2004). EFFICACY AND SAFETY OF DESMOPRESSIN (DDAVP) AS A HAEMOSTATIC AGENT IN MILD HEMOPHILIA AND TYPE I, IIA, Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, 31. magiran.com/p180253
دکتر منیژه لک، دکتر محمدرضا منقچی، دکتر غلامرضا توگه، دکتر سید رضا صفائی، خانم طاهره شعشعانی، بررسی اثر دسموپرسین وریدی در بالا بردن سطح فاکتور هشت انعقادی و فاکتور ویلبراند و اصلاح آزمونهای انعقادی در بیمارستان مبتلا به هموفیلی A خفیف و ون ویلبراند، تیپ I و 2A. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1383؛ 41: 31. magiran.com/p180253
Lak M., Managhchi Mr, Toogheh Gr, Safaee Sr, Shashaanie T, EFFICACY AND SAFETY OF DESMOPRESSIN (DDAVP) AS A HAEMOSTATIC AGENT IN MILD HEMOPHILIA AND TYPE I, IIA, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2004; 41: 31. magiran.com/p180253
دکتر منیژه لک، دکتر محمدرضا منقچی، دکتر غلامرضا توگه، دکتر سید رضا صفائی، خانم طاهره شعشعانی، "بررسی اثر دسموپرسین وریدی در بالا بردن سطح فاکتور هشت انعقادی و فاکتور ویلبراند و اصلاح آزمونهای انعقادی در بیمارستان مبتلا به هموفیلی A خفیف و ون ویلبراند، تیپ I و 2A"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور ،41 (1383): 31. magiran.com/p180253
Lak M., Managhchi Mr, Toogheh Gr, Safaee Sr, Shashaanie T, "EFFICACY AND SAFETY OF DESMOPRESSIN (DDAVP) AS A HAEMOSTATIC AGENT IN MILD HEMOPHILIA AND TYPE I, IIA", Jundishapur Scientific Medical Journal no. 41 (2004): 31. magiran.com/p180253
دکتر منیژه لک، دکتر محمدرضا منقچی، دکتر غلامرضا توگه، دکتر سید رضا صفائی، خانم طاهره شعشعانی، (1383). 'بررسی اثر دسموپرسین وریدی در بالا بردن سطح فاکتور هشت انعقادی و فاکتور ویلبراند و اصلاح آزمونهای انعقادی در بیمارستان مبتلا به هموفیلی A خفیف و ون ویلبراند، تیپ I و 2A'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41، صص.31. magiran.com/p180253
Lak M., Managhchi Mr, Toogheh Gr, Safaee Sr, Shashaanie T, (2004). 'EFFICACY AND SAFETY OF DESMOPRESSIN (DDAVP) AS A HAEMOSTATIC AGENT IN MILD HEMOPHILIA AND TYPE I, IIA', Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, pp.31. magiran.com/p180253
دکتر منیژه لک؛ دکتر محمدرضا منقچی؛ دکتر غلامرضا توگه؛ دکتر سید رضا صفائی؛ خانم طاهره شعشعانی. "بررسی اثر دسموپرسین وریدی در بالا بردن سطح فاکتور هشت انعقادی و فاکتور ویلبراند و اصلاح آزمونهای انعقادی در بیمارستان مبتلا به هموفیلی A خفیف و ون ویلبراند، تیپ I و 2A". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41 ، 1383، 31. magiran.com/p180253
Lak M.; Managhchi Mr; Toogheh Gr; Safaee Sr; Shashaanie T. "EFFICACY AND SAFETY OF DESMOPRESSIN (DDAVP) AS A HAEMOSTATIC AGENT IN MILD HEMOPHILIA AND TYPE I, IIA", Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, 2004, 31. magiran.com/p180253
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال