ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر اسکندر حاجیانی، دکتر مهرداد عزمی، دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده، دکتر سید جلال هاشمی، (1383). بررسی علل کاهش وزن غیر ارادی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی و بستری شده در بخش های داخلی و گوارش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به مدت 41 ماه، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41، 44. magiran.com/p180255
Hajiani E., Masjedi R., Hashemi Sj, Azmi M, (2004). A PROSPECTIVE FOLLOW- UP STUDY OF CAUSES OF INVOLUNTARY WEIGHT LOSS (IWL) AMONG IN- AND OUT-PATIENTS OF INTERNAL MEDICINE & GIT WORDS IN JUNDI SHAPUR MEDICAL SCIENCES HOSPITALS OVER A PERIOD OF 41 MONTHS, Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, 44. magiran.com/p180255
دکتر اسکندر حاجیانی، دکتر مهرداد عزمی، دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده، دکتر سید جلال هاشمی، بررسی علل کاهش وزن غیر ارادی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی و بستری شده در بخش های داخلی و گوارش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به مدت 41 ماه. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1383؛ 41: 44. magiran.com/p180255
Hajiani E., Masjedi R., Hashemi Sj, Azmi M, A PROSPECTIVE FOLLOW- UP STUDY OF CAUSES OF INVOLUNTARY WEIGHT LOSS (IWL) AMONG IN- AND OUT-PATIENTS OF INTERNAL MEDICINE & GIT WORDS IN JUNDI SHAPUR MEDICAL SCIENCES HOSPITALS OVER A PERIOD OF 41 MONTHS, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2004; 41: 44. magiran.com/p180255
دکتر اسکندر حاجیانی، دکتر مهرداد عزمی، دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده، دکتر سید جلال هاشمی، "بررسی علل کاهش وزن غیر ارادی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی و بستری شده در بخش های داخلی و گوارش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به مدت 41 ماه"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور ،41 (1383): 44. magiran.com/p180255
Hajiani E., Masjedi R., Hashemi Sj, Azmi M, "A PROSPECTIVE FOLLOW- UP STUDY OF CAUSES OF INVOLUNTARY WEIGHT LOSS (IWL) AMONG IN- AND OUT-PATIENTS OF INTERNAL MEDICINE & GIT WORDS IN JUNDI SHAPUR MEDICAL SCIENCES HOSPITALS OVER A PERIOD OF 41 MONTHS", Jundishapur Scientific Medical Journal no. 41 (2004): 44. magiran.com/p180255
دکتر اسکندر حاجیانی، دکتر مهرداد عزمی، دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده، دکتر سید جلال هاشمی، (1383). 'بررسی علل کاهش وزن غیر ارادی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی و بستری شده در بخش های داخلی و گوارش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به مدت 41 ماه'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41، صص.44. magiran.com/p180255
Hajiani E., Masjedi R., Hashemi Sj, Azmi M, (2004). 'A PROSPECTIVE FOLLOW- UP STUDY OF CAUSES OF INVOLUNTARY WEIGHT LOSS (IWL) AMONG IN- AND OUT-PATIENTS OF INTERNAL MEDICINE & GIT WORDS IN JUNDI SHAPUR MEDICAL SCIENCES HOSPITALS OVER A PERIOD OF 41 MONTHS', Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, pp.44. magiran.com/p180255
دکتر اسکندر حاجیانی؛ دکتر مهرداد عزمی؛ دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده؛ دکتر سید جلال هاشمی. "بررسی علل کاهش وزن غیر ارادی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی و بستری شده در بخش های داخلی و گوارش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به مدت 41 ماه". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41 ، 1383، 44. magiran.com/p180255
Hajiani E.; Masjedi R.; Hashemi Sj; Azmi M. "A PROSPECTIVE FOLLOW- UP STUDY OF CAUSES OF INVOLUNTARY WEIGHT LOSS (IWL) AMONG IN- AND OUT-PATIENTS OF INTERNAL MEDICINE & GIT WORDS IN JUNDI SHAPUR MEDICAL SCIENCES HOSPITALS OVER A PERIOD OF 41 MONTHS", Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, 2004, 44. magiran.com/p180255
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال