ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر ناصر شرف الدین زاده، (1383). معرفی یک مورد نادر بیماری تاکایاسو با تظاهر تشنج، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41، 50. magiran.com/p180256
Sharafadinzadeh N, (2004). A CASE REPORT OF A PATIENT SUFFERING FROM TAKAYASU WITH SEIZURE PRESENTATION, Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, 50. magiran.com/p180256
دکتر ناصر شرف الدین زاده، معرفی یک مورد نادر بیماری تاکایاسو با تظاهر تشنج. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1383؛ 41: 50. magiran.com/p180256
Sharafadinzadeh N, A CASE REPORT OF A PATIENT SUFFERING FROM TAKAYASU WITH SEIZURE PRESENTATION, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2004; 41: 50. magiran.com/p180256
دکتر ناصر شرف الدین زاده، "معرفی یک مورد نادر بیماری تاکایاسو با تظاهر تشنج"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور ،41 (1383): 50. magiran.com/p180256
Sharafadinzadeh N, "A CASE REPORT OF A PATIENT SUFFERING FROM TAKAYASU WITH SEIZURE PRESENTATION", Jundishapur Scientific Medical Journal no. 41 (2004): 50. magiran.com/p180256
دکتر ناصر شرف الدین زاده، (1383). 'معرفی یک مورد نادر بیماری تاکایاسو با تظاهر تشنج'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41، صص.50. magiran.com/p180256
Sharafadinzadeh N, (2004). 'A CASE REPORT OF A PATIENT SUFFERING FROM TAKAYASU WITH SEIZURE PRESENTATION', Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, pp.50. magiran.com/p180256
دکتر ناصر شرف الدین زاده. "معرفی یک مورد نادر بیماری تاکایاسو با تظاهر تشنج". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 41 ، 1383، 50. magiran.com/p180256
Sharafadinzadeh N. "A CASE REPORT OF A PATIENT SUFFERING FROM TAKAYASU WITH SEIZURE PRESENTATION", Jundishapur Scientific Medical Journal, 41, 2004, 50. magiran.com/p180256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال